چراغ مذاکرات در جاده مناسبات

شمار نشریه : 207

توافق اوليه طرح جامع هستهاي ميان ايران و گروه 1+5 که قرار است تا تيرماه 1394بين طرفين امضا شود، تأثيرها و گشايشهاي بسياري را در اقتصاد ايران در پي خواهد داشت. چرا که لغو کامل تحريمهاي اقتصادي موجب آسان شدن تبادلات پولي و مالي و تجاري، فضاي کسبوکار شده و زمينه را براي رشد سرمايهگذاري در ايران فراهم خواهد ساخت، هرچند نبايد انتظار داشت اين تحولات با سرعت و يک شبه اتفاق بيفتد اما در چند روز اخير بعد از اعلام نتايج اوليه مذاکرات، سفرهاي دوجانبه زيادي از سوي کشورهاي آسيايي، اروپايي و حتي امريکايي به ايران انجامگرفته و يا در حال انجام گرفتن است که خود نمودي از سال نکوست.

پيشتاز اين سفرهاي دو جانبه، رجب طيب اردوغان ،رئيسجمهور مسلمان و ناجي اقتصاد متورم ترکيه  همراه با گروهي از تيم اقتصادي اين کشور بود که به دنبال آن شخصيتهايي از کشورهاي آلمان ،چين ،امريکا و... مقام هاي بعدي را کسب کردند اما اين مسابقه و رقابت کشورهاي پيشرفته و توسعه يافته در دستيابي هر چه سريعتر به منابع -گويا تمامي ناپذير- ايران اين کشور مهد تمدن و بلکه مهد منابع همچنان ادامه دارد .

واکنش مثبت جهاني به توافق اوليه هستهاي

 پس از توافق اوليه هستهاي ميان ايران و 6 قدرت بزرگ جهان، بسياري از کشورها واکنش مثبتي به اين رويداد مهم نشان دادند و اثرات بلندمدت و کوتاهمدت اين توافق را بررسي کردند. بسياري از آنها ضمن ابراز خرسندي از اين توافق، آن را گام بزرگ و مهمي در عرصه سياست جهاني عنوان ميکنند؛ گامي که ميتواند در صورت اجرايي شدن منافع قابلتوجهي براي آنها به ارمغان آورد. بسياري از کشورها با تأکيد بر جوانب مثبت اين توافق، ابراز اميدواري کردهاند که اجرايي شدن و در پي آن لغو تحريمهاي بينالمللي عليه تهران ميتواند در جهت منافعشان باشد، تحريمهايي که مانع اصلي همکاري آنها با ايران بهويژه در زمينه تجارت و انرژي بوده است.

 بر اساس اين گزارش، مقامهاي روسيه بهطور رسمي از توافق اوليه هستهاي ميان ايران و گروه 5+1 استقبال و نسبت به دستيابي به توافق نهايي در مهلت مقرر 30 ژوئن (نهم تيرماه) ابراز اميدواري کردهاند.

کنستانتين کاساچوف، رئيس کميسيون امور خارجه مجلس روسيه، ميگويد:« اين يک توافق برد-برد است که نشان ميدهد سازوکارهاي جهاني مؤثر واقع ميشوند.» ازنظر اقتصادي نيز لغو تحريمها عليه تهران ميتواند راه ورود روسيه را به بازارهاي بزرگ ايران باز و زمينه صادرات محصولات اين کشور را فراهم کند.

در همين حال، دولت ترکيه ابراز اميدواري کرد که توافق اوليه هستهاي ميان ايران و 6 قدرت بزرگ جهان ميتواند نخستين گام در جهت لغو تحريمها عليه اين کشور باشد. محمت سيمسک، وزير اقتصاد ترکيه، در روز 14 فروردينماه اعلام کرده بود اين توافق که ميتواند زمينهساز لغو تحريمهاي اقتصادي عليه ايران باشد، به افزايش صادرات ترکيه به اين کشور همسايه و همچنين کاهش قيمتهاي جهاني نفت کمک ميکند.

چين، بزرگترين شريک تجاري ايران، نيز ضمن استقبال از توافق حاصلشده، از آن بهعنوان خبر خوبي براي جهانيان ياد کرد. وانگ يي، وزير امور خارجه چين، چند روز بعد در بيانيهاي اعلام کرد که چين از اين توافق مهم استقبال ميکند و بر اين باور است که اين توافق شالوده محکمي براي توافق جامع بيشتر خواهد بود. وي با اعلام اينکه اين توافق در راستاي منافع مشترک کشورهاي جهان و اصل منشور سازمان ملل براي حلوفصل مسائل از طريق گفتگو و مذاکره است، از طرفهاي مذاکره خواست تا با تأکيد بر نتايج، ايجاد شرايط مطلوبتر و برطرف کردن تمامي موانع ممکن، مقتدرانه براي دستيابي به توافق نهايي تلاش کنند.

ايران و گروه 1+5 شامل روسيه، آمريکا، فرانسه، چين ، انگليس و آلمان روز پنجشنبه (13 فروردينماه) در لوزان سوئيس پس از چند روز مذاکره به راهحلهاي لازم براي نيل به برنامه جامع اقدام مشترک دست يافتند.دراينبين ظريف، وزير امور خارجه فوق العاده به قول يکي از وزراي خارجه سفر کرده به ايران پس از بيش از 10 سال- و  روحاني ، رييس جمهور دولت تدبير و اميد نيز سفرهاي متعددي به کشورهاي اروپايي و آسيايي داشته و از برآيند اين سفرها ابراز خرسندي کرده اند.