هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

احتمال کاهش بیشتر قیــمت مسکـن

بررسيهاي پيام ساختمان از آمار و اطلاعات سايتهاي مسکن و فايلهايي که براي فروش گذاشته شدهاند، نشان ميدهد در بيشتر محلههاي شمال تهران قيمتها در مقايسه با سال 93 تغيير کرده است، اما با اين حال بسياري از مشاوران املاک عقيده دارند قيمتها تغيير چنداني نداشته است.به گفته مشاوران املاک کمترين و بيشترين قيمت خانه در هر منطقه، بستگي به کيفيت ملک موردنظر دارد ، زيرا ممکن است در يک زمان آپارتماني براي فروش گذاشتهشده باشد که از مصالح درجهيک و ممتاز براي ساخت استفاده کرده باشد و قيمت آن بسيار بالاتر از ساير آپارتمانهايي باشد که در آن منطقه وجود دارد، پس نميتوان گفت که قيمتها افزايش يا کاهش پيدا کرده است.يکي از مشاوران املاک در محله تهران پارس در خصوص اوضاع قيمتها در بازار  مسکن به پيام ساختمان گفت: قيمت مسکن در مقايسه با سال گذشته به علت کاهش تقاضا و رکود دوساله  کمي کاهش پيدا کرده است.

کرماني ادامه داد: قيمت مصالح ساختماني فعلاً افزايش نداشته ، بنابراين به نظر ميرسد قيمت مسکن نيز افزايش محسوسي نداشته باشد. به گفته يکي ديگر از مشاوران املاک در محله حکيميه ، قيمت مسکن هنوز تغيير چنداني نداشته و تغييرات در نيمه دوم سال 94 صورت ميگيرد.

در جدول زير که با استفاده از آمار مشاوران املاک گردآوري گرديده، قيمت واحدهاي مسکوني در برخي مناطق تهران در سال گذشته و ابتداي سال جاري جهت اطلاع مخاطبان نشريه آمده است: