هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ظهور مسکنی به نام رایگان

بهتازگي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از تحويل 20 هزار واحد مسکوني به خانوارهاي داراي معلول و زنان سرپرست خانوار تا پايان امسال خبر داده است؛ خانوارهايي که به گفته برخي کارشناسان ، اصلاً در بازار خريدوفروش نقشي ندارند.

بيستم فروردين 94 ربيعي از تحويل 20 هزار واحد مسکوني به خانوارهاي شناساييشده داراي زن سرپرست خانوار يا داراي دو فرزند معلول خبر داد و اعلام کرد که اين فرآيند در سالهاي آتي نيز ادامه دارد. 

به گفته وي، خانوارهاي داراي دو فرزند معلول يا خانوارهايي که زنان سرپرست آن هستند، شناسايي و اولويتبنديهاي لازم در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي قرار گرفته است.ربيعي گفته است که تلاشهاي زيادي براي تحقق تحويل مسکن به خانوارهاي يادشده در حال انجام است، ضمن اينکه تا پايان سال جاري خانوارهاي شناساييشده ميتوانند مسکن خود را دريافت کنند.

اين در حالي است که برخي از حمايتهاي تأمين مسکن از سوي دولت گلايه دارند و اين امر را مانع مشارکت مردم در بازار خريدوفروش ميدانند و برخي ديگر نيز اين حمايتها را براي کاهش فقر و مشکلات خريدوفروش مسکن عنوان ميکنند.

رئيس سابق کانون سراسري انبوهسازان تهران در اين زمينه به خبرنگار ما گفت : در مقابل کمبود 1.2 ميليوني واحد مسکوني در سال ، 20هزار واحد ساختهشده توسط دولت آن هم براي اقشار کمدرآمد بسيار ناچيز است، بنابراين تأثير چنداني در بازار مسکن ندارد.

رهبر تأکيد کرد: تحويل واحدهاي مسکوني به اين قشر ، خريدوفروش مسکن و مشارکت در ساختوساز را تحتالشعاع قرار نميدهد و ممکن است تنها از سوي عدهاي جو رواني ايجاد کند که چرا دولت مسکن رايگان ميدهد.