نمایشگاه عامل پویایی اقتصاد است

شمار نشریه : 206

يازدهمين نمايشگاه بينالمللي صنعت ساختمان و هشتمين نمايشگاه بينالمللي سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي از تاريخ 19 تا 22خرداد94 با مشارکت توليدکنندگان، صاحبان صنايع و تشكلها و شرکتهاي داخلي و خارجي در فضايي به مساحت بيش از 15هزار مترمربع در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي اروميه برگزار ميشود. براي کسب اطلاع بيشتر در خصوص چندوچون اين نمايشگاه با دکتر امير مسعود فاتحي؛ مديرعامل شرکت نمايشگاههاي بينالمللي اروميه گفتگويي انجام دادهايم که در ادامه ميخوانيد:

مهمترين اهداف شما از برگزاري اين نمايشگاه چيست و دورههاي گذشته تا چه اندازه انتظارات شمارا برآورده کردهاست؟

هدف از برگزاري اين نمايشگاه فراهم کردن مرکزي براي تبادل اطلاعات، دست يافتن به پديدههاي نوين علمي و صنعتي، انتقال فناوري، نمايش توانمندي واحدها مختلف توليدي جهت دست يافتن به بازارهاي جديد و ايجاد مکاني مناسب جهت گردهم آيي توليدکنندگان، عوامل توزيع و مصرف کنندگان است. مسلما برگزاري نمايشگاه صنعت ساختمان و سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي موجب افزايش سطح اطلاعات و دانش عمومي، علمي و فني بازديدکنندگان شده و مشارکت در اين نمايشگاه بينالمللي فرصت طلايي جهت ايجاد ارتباط، اطلاع رساني و پيشبرد فروش براي شرکتهاي بزرگ و موفق داخلي و خارجي بوده و نيز آشنايي با آخرين تحولات و توانمنديهاي تکنولوژيک , علمي و صنعتي بوده و هست.

ازنظر تعداد شرکت کنندگان داخلي و خارجي، وضعيت اين نمايشگاه نسبت به سال گذشته چگونهاست؟

نمايشگاه بينالمللي صنعت ساختمان، سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي اروميه ازلحاظ کمي و کيفي نسبت به گذشته دچار تغييرات چشمگير شدهاست. در گذشته اين نمايشگاه محل فروش کالا و ارائه خدمات به شمار ميرفت اما با رشد تدريجي اين نمايشگاه و با توسعه تجارت بين الملل، نمايشگاه به يک صنعت بينالمللي تبديل شدهاست، طوري که نمايشگاه صنعت ساختمان اروميه در سطح ملي و بينالمللي مطرح و برگزار ميگردد و هرسال با استقبال بيشتري از سوي شرکتهاي داخلي و خارجي مواجه ميشود.

برگزاري نمايشگاههاي اين چنيني چه تأثيري بر کيفيت و رونق صنعت ساختمان دارد؟

ازآنجاکه صنعت نمايشگاه يکي از صنايع تأثيرگذار بر رشد توليد ناخالص ملي است، برگزاري و رونق نمايشگاههايي چون نمايشگاه صنعت ساختمان و توجه جدي به آن ميتواند راهکار مناسب و مقرون به صرفه براي نوسازي سيستم توزيع کالا و خدمات به شمار آيد. برپايي چنين نمايشگاههايي به ويژه در سطح منطقهاي و بينالمللي از جنبههاي مختلف موجبات پويايي اقتصاد بومي و ملي را فراهم ميسازد که از آن جمله کمک به توسعه و رونق صنعت گردشگري و نيز حفظ و ارتقاي سطح اشتغال ملي ميباشد. ضمن اينکه برگزاري چنين نمايشگاههايي منجر به گردهم آيي بخشهاي مختلف خدماتي و صنعتي در محدوده خاص زماني و مکاني ميشود که اين به نوبه خود نوعي رقابت ميان توليدکنندگان و عرضه کنندگان به وجود ميآورد و آنها را ترغيب ميکند تا با کسب فنآوري روز و استانداردهاي بينالمللي تلاش بيشتري در جهت افزايش کمي و کيفي توليد و يا ارائه خدمات به بازارهاي جهاني انجام دهند و از شيوههاي نوين بازاريابي جهت دستيابي به بازارهاي جديد بهرهمند گردند. لذا توسعه صنعت نمايشگاهي، موتور محرکه و عامل پويايي بخشهاي مختلف اقتصاد بومي و ملي به شمار ميرود.

آيا معيارهاي خاصي براي حضور شرکت کنندگان در نظر گرفتهايد؟

استاندارد خاصي جهت حضور مشارکتکنندهها در نمايشگاه در نظر گرفته نشدهاست. در برگزاري اين نمايشگاه، استانداردهاي متعارف صنعت نمايشگاهي رعايت ميگردد. ضمن اينکه اغلب مشارکتکنندهها داراي نشان استانداردهاي معتبر، گواهي کيفيت کالا ميباشند. ازآنجاکه صنعت ساختمان وارد عرصه رقابت تنگاتنگ شدهاست، تمامي توليدکنندگان تلاش دارند که کالاهايي با کيفيت بالا و برابر با استانداردهاي جهاني توليد نمايند.

انتظارتان از سطح کيفي نمايشگاه صنعت ساختمان در مقايسه با نمايشگاههاي بزرگ خارجي چيست؟

امروزه در کشورهاي مختلف جهان نمايشگاه صنعت ساختمان، سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي رونق بسيار دارد طوري که در سطح بين الملل شرکت کنندگان با هم به رقابت ميپردازند و اين صنعت موجب پويايي ساير بخشهاي اقتصادي نيز شده و درآمدهاي سرشاري را به همراه داشتهاست. زيرا برگزاري نمايشگاههاي تجاري و بينالمللي فرصت مناسبي جهت حضور فعالان بخشهاي صنعتي و خدماتي خارجي، هيئتهاي بازرگاني خارجي و تورهاي بازديدکنندهاست که اين امر موجب ورود ارز به کشور و رونق بخشهاي مختلف ميگردد. اين امر حتي در خصوص نمايشگاههايي که در سطح ملي و در مراکز مختلف کشورها برگزار ميگردد صدق ميکند چراکه موجب توسعه گردشگري داخلي و رشد اقتصاد بومي محل برگزاري نمايشگاه شده و منجر به ارتقاي سطح اشتغال نيز ميگردد. شرکت نمايشگاه بينالمللي اروميه اميدوار است که با بهرهگيري از روشها و تکنيکهاي علمي و با برنامهريزي هدفمند و جامع در فرآيند برگزاري و با استفاده از تجارب خود در برگزاري نمايشگاههاي بينالمللي و تخصصي داخلي و خارجي، بتواند در زمينه رشد اقتصادي ملي گامي ارزشمند بردارد و در سطح بينالمللي نيز بيش ازپيش بدرخشد.

چه انتظاري از مسئولان و دست اندر کاراني که از نمايشگاه بازديد ميکنند، داريد؟

علي رغم اينکه شرکتهاي خارجي اشتياق و انگيزه جهت حضور در اين نمايشگاه و دستيابي به نوآوريهاي تازه در علم و صنعت را دارند. ليکن به دليل وجود مشکلات صادراتي و مشکلات دريافت رواديد ورود به ايران و مشکلات گمرکي در ارتباط با ترخيص کالا تمايل کمتري جهت حضور در نمايشگاه از خود نشان ميدهند. از آنجايي که يکي از ابزارهاي مهم براي رونق بخشيدن به صادرات و انجام فعاليت مستمر در تبليغات و بازاريابي کالاهاي صادراتي، نمايشگاهها هستند اميد است که مسئولين محترم بخشهاي دولتي و صاحبان صنايع در بخشهاي خصوصي براي رسيدن به اين اهداف با هماهنگي و يکدلي مشکلات را از پيش رو بردارند و بستر مناسب براي توسعه صادرات را فراهم سازند.