هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شهرک چینی فراتر ازحد تصور

ساختمانهاي تجاري مسکوني «چن گدو» همه روزه پذيراي توريستها و شهروندان چيني هستند.

شاهکار بديع استيون هال در قسمت مرکزي شهر چن گدو (چين) که موضوع اين گزارش را به خود اختصاص داده مجموعه ساختمانهايي هستند با اشکال هندسي متفاوت که ميتوان نام (بلوکهاي متخلخل) را به آنها داد.

ساختمانهايي با وروديهاي شش پايي و نمايي از بتن سفيد و شيشه. جالب است بدانيد اين پروژه 3 ميليون مترمربعي هيبت خاص خود را از توزيع نور گرفتهاست! چرا که حداقل نور خورشيد را از زواياي هندسي خود به محيط پيرامونش منتقل ميکند.

نحوه طراحي اين ساختمانهاي مسکوني به نوعي است که در دل خود ميادين عمومي را نيز در بر دارد، زيرا يک فضاي عمومي شهري با ترکيبي از عملکردهاي متفاوت را اجرا کردهاند.

براي نمونه ميتوان به بخش وسيع عمومي آن، که در قسمت مرکزي بين ساختمانها و به شکل سه دره که الهام گرفته از سروده «دوفو» شاعر نامي چيني است، اشاره کرد. اين قسمت را حوضچهها و فوارههاي مخصوصي که هرکدام بر پايه زمان بنديهاي تقويم سال چيني مورداستفاده قرار ميگيرند تزيين کردهاند.

از دلايل عمدهاي که اين حجم عظيم از مردم را در اين مستطيل شهري گرد آورده و به عبارتي آن را به يک شهرک عمومي تبديل کردهاست، برخورداري از فروشگاههايي است که از دو طرف به خيابان باز ميشوند.