نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

كارخانـه‌هاي سيــــمان فاقد استانــدارد لازم هسـتند

عضو شوراي مركزي سازمان نظاممهندسي كشور از بيكيفيتي در كارخانههاي توليد سيمان خبر داد و گفت: متأسفانه پيمانكاران در برابر مقررات ايمني ساختمانها مقاومت ميكنند. كاظمي با بيان اينكه دلايل متعددي جهت پايين بودن كيفيت ساختمانها وجود دارد، اظهار داشت: عمر ساختمانهاي كشور به آن اندازهاي كه مدنظر مهندسان است نيست و عمر آنها كمتر از حد استانداردهاي جهاني است.

وي در ادامه به سيستمهاي اداري بخشهاي مهندسي اشاره کرد و گفت: متأسفانه تعدادي از پيمانكاران در كشور وجود دارند كه تنها به دليل سرمايهگذاري و سودآوري اقدام به ساختوساز ميكنند و همين موضوع باعث ميشود كه از عمر مفيد ساختمانها كاسته شود.

كاظمي يادآور شد: تعدادي از سرمايهگذاران با استفاده از تغيير كاربري و تمايل براي سودآوري بيشتر ساختمانهايي با عمر پايين را تخريب ميكنند و جاي آن ساختمانهاي جديد و نوساز ميسازند كه اين موضوع به بحث مهندسي آسيب ميزند. عضو شوراي مركزي سازمان نظاممهندسي كشور در ادامه به كيفيت ساختمانها اشاره کرد و گفت: بايد اين موضوع را قبول كنيم كه ازنظر فني و مهندسي ساختمان كشور ايران بسيار توانمند است و مهندسان ما ازنظر علمي مشكل خاصي ندارند.

وي توضيح داد: از دو ناحيه در اين حوزه مشكل وجود دارد؛ كارفرماها و مالكان خصوصي به جهت سودآوري اقدام به سرمايهگذاري ميكنند و همين موضوع باعث ميشود كه ازنظر رعايت مقررات ملي كمي سهلانگاري نموده و ازنظر علمي به هشدارهاي مهندسان توجهي نكنند.

كاظمي در ادامه اظهار داشت: بسياري از كارفرماها در مقابل نظرات مهندسان و رعايت مقررات ايمني مقاومت ميكنند و همين موضوع به كيفيت ساختمانها آسيب ميزند. عضو شوراي مركزي نظاممهندسي كشور با اشاره به اينكه هدف از اجراشدن شناسنامه فني و ملكي ساختمان آن است كه مالكان ملزم به رعايت مقررات ملي شوند، گفت: با رعايت مقررات ملي ساختمان آييننامههاي ايمني بهطور كامل رعايت و سازههاي فولادي با دقت و رعايت بيشتري به کار گرفته ميشود. وي با بيان اينكه مصالح ساختماني با كيفيت بالا در كارخانههاي ايران توليد نميشود، گفت: كارخانههاي توليدكننده سيمان و سفـال از اســتانداردهاي قطعي برخوردار نيستند و از سوي ديگر مهندسان چارهاي جز استفاده از اين مصالح را ندارند، بنابراين استفاده از اين مصالح در كاهش كيفيت ساختوسازها اثرگذار است. در اين زمينه مسئولان مرتبط و ارگانهاي ذيربط تلاش ميكنند كه بتوانند از مصالح ساختماني باكيفيت مناسب در ساختوسازها استفاده كنند. عضو شوراي مركزي نظاممهندسي كشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر چارهاي جز رعايت مقررات ملي ساختمان و استانداردسازي در كيفيت نداريم.