هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

كارخانـه‌هاي سيــــمان فاقد استانــدارد لازم هسـتند

عضو شوراي مركزي سازمان نظاممهندسي كشور از بيكيفيتي در كارخانههاي توليد سيمان خبر داد و گفت: متأسفانه پيمانكاران در برابر مقررات ايمني ساختمانها مقاومت ميكنند. كاظمي با بيان اينكه دلايل متعددي جهت پايين بودن كيفيت ساختمانها وجود دارد، اظهار داشت: عمر ساختمانهاي كشور به آن اندازهاي كه مدنظر مهندسان است نيست و عمر آنها كمتر از حد استانداردهاي جهاني است.

وي در ادامه به سيستمهاي اداري بخشهاي مهندسي اشاره کرد و گفت: متأسفانه تعدادي از پيمانكاران در كشور وجود دارند كه تنها به دليل سرمايهگذاري و سودآوري اقدام به ساختوساز ميكنند و همين موضوع باعث ميشود كه از عمر مفيد ساختمانها كاسته شود.

كاظمي يادآور شد: تعدادي از سرمايهگذاران با استفاده از تغيير كاربري و تمايل براي سودآوري بيشتر ساختمانهايي با عمر پايين را تخريب ميكنند و جاي آن ساختمانهاي جديد و نوساز ميسازند كه اين موضوع به بحث مهندسي آسيب ميزند. عضو شوراي مركزي سازمان نظاممهندسي كشور در ادامه به كيفيت ساختمانها اشاره کرد و گفت: بايد اين موضوع را قبول كنيم كه ازنظر فني و مهندسي ساختمان كشور ايران بسيار توانمند است و مهندسان ما ازنظر علمي مشكل خاصي ندارند.

وي توضيح داد: از دو ناحيه در اين حوزه مشكل وجود دارد؛ كارفرماها و مالكان خصوصي به جهت سودآوري اقدام به سرمايهگذاري ميكنند و همين موضوع باعث ميشود كه ازنظر رعايت مقررات ملي كمي سهلانگاري نموده و ازنظر علمي به هشدارهاي مهندسان توجهي نكنند.

كاظمي در ادامه اظهار داشت: بسياري از كارفرماها در مقابل نظرات مهندسان و رعايت مقررات ايمني مقاومت ميكنند و همين موضوع به كيفيت ساختمانها آسيب ميزند. عضو شوراي مركزي نظاممهندسي كشور با اشاره به اينكه هدف از اجراشدن شناسنامه فني و ملكي ساختمان آن است كه مالكان ملزم به رعايت مقررات ملي شوند، گفت: با رعايت مقررات ملي ساختمان آييننامههاي ايمني بهطور كامل رعايت و سازههاي فولادي با دقت و رعايت بيشتري به کار گرفته ميشود. وي با بيان اينكه مصالح ساختماني با كيفيت بالا در كارخانههاي ايران توليد نميشود، گفت: كارخانههاي توليدكننده سيمان و سفـال از اســتانداردهاي قطعي برخوردار نيستند و از سوي ديگر مهندسان چارهاي جز استفاده از اين مصالح را ندارند، بنابراين استفاده از اين مصالح در كاهش كيفيت ساختوسازها اثرگذار است. در اين زمينه مسئولان مرتبط و ارگانهاي ذيربط تلاش ميكنند كه بتوانند از مصالح ساختماني باكيفيت مناسب در ساختوسازها استفاده كنند. عضو شوراي مركزي نظاممهندسي كشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر چارهاي جز رعايت مقررات ملي ساختمان و استانداردسازي در كيفيت نداريم.