‌ از ‌افزایش‌تسهیلات‌مسکن می ترسند

شمار نشریه : 206

يکي از اقداماتي که دولت يازدهم در بخش مسکن انجام داد تصويب اعطاي تسهيلات 50 ميليون توماني ساخت مسکن است؛ تسهيلاتي که قرار بود در کنار افزايش سقف تسهيلات خريد مسکن، رونق را به اين بخش بازگرداند اما آمارها امروز خبر از رونق ندارد و همچنان در بخش ساختوساز با افت قابلملاحظه مواجه هستيم. برخي معتقدند براي اثربخشي تصميمات در بخش مسکن بايد منتظر گذر زمان بود و برخي زمان را هم چاره حل مشکل نميدانند.

علي عبدالعليزاده وزير اسبق مسکن در تحليل چرايي ادامه رکود ميگويد: امروز 50 ميليون تومان خيلي تفاوت معناداري ايجاد نميکند، چراکه هزينه ساخت مترمربع ساخت منهاي هزينه پروانه و زمين در يک ساختمان هفت يا هشت طبقه يکميليون و 500 هزار تومان است، بنابراين يکخانه 50 متري دست کم 750 ميليون تومان هزينه ساخت خواهد داشت و 50 ميليون تومان تنها شش درصد از هزينهها را پوشش خواهد داد.

وزير مسکن بودم چه ميکردم

عبدالعليزاده تأکيد ميکند: اگر وزير مسکن بودم حتماً تسهيلات مسکن را تا 80 درصد قيمت ملک را افزايش ميدادم. امروز هم اعتقاددارم اين اتفاق بايد بيفتد. مسئولان ميترسند اين را تصويب کنند. من روزي که وزير شده بودم، وام مسکن سه ميليون تومان بود اما روزي که از وزارتخانه ميرفتم، وام مسکن به 20 ميليون تومان رسيده بود. سپردههاي بانک مسکن از تسهيلات بيشتر هم شده بود و  آنقدر اضافه داشت که در بورس سهام ميخريد.

وي در خصوص ديگر اقدامات لازمالاجرا براي مسکن ميگويد: در بخش مسکن، شهرسازي به سبک جديد را بايد در دستور کار قرار داد، يعني طرح توسعهاي شهرهايي که توجيه اقتصادي داشته باشند، قابل زندگي کردن باشند و مديريت خوب شهري داشته باشند. مديريت خوب به مفهوم حضور مردم در اداره شهر و توسعه پايدار شهرهاست که مقدمه آن داشتن درآمد پايدار براي شهرها خواهد بود. عبدالعليزاده ادامه ميدهد: تقريباً حدود 12 سال از وزارتم ميگذرد و در اين مدت نيز در بخش مديريت شهري، تحقيق و پژوهش داشتم، اکنون به اين نتيجه رسيدهام که تشخيصهاي آن روز ما صحيح بوده است. ما بايد به سمت انبوهسازي، راهاندازي دولوپرها و ساخت در ارتفاع مخصوصاً در کلانشهرها برويم تا با اين کار مانع توسعه بيرويه شهرها شويم.

وزارت با استانداري متفاوت است

وزير اسبق مسکن در خصوص عدم توفيق در بخش مسکن دوره وزارتش همانند آنچه در دوران استانداري آذربايجان موفق به کسب آن شده بود، تصريح ميکند: وزارت با استانداري بسيار متفاوت است. مقام معظم رهبري سه بار به من فرمودند که استانداري پايلوت رياستجمهوري است اما وزارت به گونه ديگري است. هم پهنه سرزميني گستردهتر است و هم محدود به يک بخش ميشود و مانند استانداري عام و جامع نيست. در استانداري تمام بخشها مثل کشاورزي، مسکن، صنعت، بهداشت و درمان و ... را زير نظر داريد و براي کل سياستگذاري ميکنيد و وقتي اينها هماهنگ با هم کار ميکنند؛ در نظمي پيوسته کار پيش ميرود. اما در وزارت شما محدود به يک بخش هستيد که بدون هماهنگي با ساير بخشها نميتوانيد کار کنيد. وزير مسکن در شوراي پول و اعتبار اجازه حضور ندارد، چون معتقدند شما مصرفکنندهايد. آنجا غيرمصرفيها براي کشور تصميم ميگيرند.