هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

برنامه های 18 گانه آخوندی برای مسکن

عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي در روزهاي ابتدايي سال 94 به برنامههاي مسکني اين وزارتخانه اشاره کرد .  وزير راه و شهرسازي با طرح جزئياتي از برنامههاي وزارت راه و شهرسازي در بخش مسکن گفت: در اواخر سال 93 با هماهنگي وزارت و تعاون و رفاه اجتماعي براي طبقات کمدرآمد، ساخت 125 هزار واحد مسکوني برنامهريزيشده که جزئيات طرح تا پايان فروردينماه اعلام ميشود و با اين شيوه براي 60 درصد تقاضاي بازار مسکن برنامهريزيشده است.