هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

وضعیت بازار فلزات در سال 94

در فرمول تعيين قيمت پايه تمامي فلزات ، قيمت دلار در بازار آزاد تأثير مستقيم دارد و افزايش يا کاهش آن ميتواند به همان اندازه قيمتهاي پايه را افزايش يا کاهش دهد . از طرف ديگر قيمتهاي پايه با توجه به قيمتهاي جهاني تعيين ميگردد ، پس قيمتها در سطح جهاني نيز دومين عامل تأثيرگذار بر روي قيمتهاي پايه فلزات ميباشد. در ادامه به تأثير هرکدام از عوامل ميپردازيم :

الف) وضعيت قيمت دلار

در خصوص آينده بازار فلزات از منظر دلار ، سه سناريو را ميتوانيم در نظر بگيريم .

مثبت بودن نتيجه مذاکرات : (احتمال 45 % )

ادامه وضعيت کنوني : ( احتمال 45 % )

احتمال عدم نتيجهگيري مناسب از مذاکرات ( احتمال 10%)

تحليل سناريوي اول

در صورت مثبت بودن نتيجه مذاکرات ، احتمال تکنرخي شدن ارز بر روي قيمت 3000 تومان دور از دسترس نيست و بهاندازه ميزان کاهش قيمت دلار ، قيمت محصولات فلزي نيز کاهش خواهد يافت . پس درمجموع اگر مذاکرات مثبت باشد اين بازار ابتدا دچار رکود شديد قيمتي خواهد گرديد و بهتدريج با ثبات قيمت دلار ( احتمال تکنرخي شدن آن در محدوده 3000 تومان وجود دارد ) و تسهيل ورود و خروج ارز به کشور و افزايش صادرات ، بازارها با تقاضاي نسبي مواجه خواهند شد .

تحليل سناريوي دوم

در صورت ادامه وضعيت موجود و تمديد مذاکرات احتمالاً قيمت دلار در محدوده 3350 تا 3450 تومان قرار خواهد گرفت و نوسانات اندکي خواهد داشت و عامل تأثيرگذار بيشتر قيمتهاي جهاني خواهد بود .

تحليل سناريوي سوم

در صورت منفي اعلام شدن نتيجه مذاکرات ، دلار با تقاضاي سفتهبازي بالايي در بازار مواجه شده و با صعود ناگهاني قيمت آن ، افزايش انتظارات تورمي و تقاضاي سفتهبازي در جامعه ، تقاضا براي فلزات بسيار بالا خواهد رفت .

ب) وضعيت قيمتهاي جهاني

براي تحليل وضعيت قيمتهاي جهاني از دو منظر ميتوان اين تغييرات را بررسي نمود :

1) وضعيت عرضه و تقاضا در سطح جهاني

در مورد هر کالايي وضعيت عرضه و تقاضاي آن کالا عاملي تعيينکننده خواهد بود . البته بر هم خوردن نقطه تعادل در عرضه و تقاضا در يک دوره کوتاهمدت باعث ميگردد که پس از طي يک دوره زماني مجدداً نقطه تعادل ديگري به وجود آيد . در اين ميان وضعيت عرضه و تقاضا در مورد قراردادهاي مبتني بر کالا و قراردادهاي آتي نيز مهم است و در مباحث مالي هم قراردادهاي نقدي بر روي قراردادهاي آتي تأثير ميگذارند و هم بالعکس .

2) ساير عوامل

کاهش نرخ بيکاري آمريکا و افزايش ارزش دلار و افزايش نرخ بهره فدرال رزرو يکي از عوامل مهم تأثيرگذار بر قيمت فلزات اساسي در سطح جهاني است . از طرفي کاهش تنشهاي سياسي در سطح جهاني نيز باعث کاهش قيمت فلزات اساسي خواهند گرديد .

اخبار اقتصادي و سياسي تقاضاکنندگان بزرگ فلزات اساسي ( ازجمله چين ) و عرضهکنندگان بزرگ فلزات اساسي نيز عاملي تأثيرگذار در تعيين قيمتهاي جهاني است .