نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اتفاقات مهم در بازار محصولات فلزی در سال 93

سال 1393 با توجه به شرايط رکود تورمي حاکم ، کليه فعاليتهاي اقتصادي با رکود نسبي مواجه بودند که از آن جمله بورس سهام بود. در ميان بورسها نيز بورس کالا از اين قاعده مستثني نبود و با توجه به همبستگي بالاتر با شرايط مصرفي جامعه ، اين بورس نيز از رکود برخوردار بود. رکود موجود در بازار مسکن و صنايع وابسته ، عدم ثبات سياسي و اقتصادي در کشورهاي همسايه و بهتبع آن مشکل صادرات به اينگونه کشورها ، باعث گرديد که از حجم معاملات بورس کالا کاسته شود . در اين ميان افت قيمتي کاماديتي ها نيز که در اواسط سال به وقوع پيوست ، رکود حاکم بر بورس کالا را افزايش داد زيرا مصرفکنندگان در شرايط کاهش قيمتها ، انتظارات رکودي بالاتري پيدا نموده و ميل به مصرف در آنها کاهش مييابد . در طرف مقابل شرکتهاي توليدکننده نيز مجبور هستند که براي جلوگيري از ضرر و زيان توليد و براي کاهش مشکل فروش محصولاتشان ، کالاي کمتري را خريداري نموده و موجودي انبار خود را نيز در پايينترين سطح ممکن نگاه دارند . در حقيقت در شرايط رکودي است که مديران متخصص مشخص ميشوند . مديراني که قادر باشند بهخوبي سرمايه در گردش واحد توليدي خود را در سطح مطلوبي نگاه داشته و با فروش مناسب ، موجودي کالاي خود را نيز در پايان هر ماه در سطح پاييني نگاه دارند . در ادامه اتفاقات مهم مرتبط با بازار محصولات فلزي در بورس کالا و در سطح جهاني را در سال 1393 بررسي مينماييم :

بازار جهاني سنگآهن

در ادامه روند کاهشي قيمت سنگآهن که از سال گذشته آغازشده بود ، اين بازار سير نزولي خود را ادامه داد و از قيمت 75 دلار در ابتداي سال 93 به قيمت 35 دلار در انتهاي سال 93 رسيد و کاهش شديد 53 درصدي را در طول سال گذشته تجربه نمود .

بازار جهاني فلز مس

فلز مس نيز از اوايل تيرماه شروع به کاهش قيمت نمود و از قيمت 7180 دلار به قيمت 5835 دلار رسيد و  کاهش 19 درصدي را از ابتداي سال تاکنون به ثبت رسانيد .

بازار جهاني آلومينيوم

اين فلز نيز در اواسط شهريورماه شروع به کاهش قيمت نمود و از قيمت 2140دلار در هر تن به قيمت 1750رسيد و کاهش قيمتي 18 درصدي را از ابتداي سال تاکنون به ثبت رسانيد و کاهش قيمتي آن نزديک کاهش قيمتي فلز مس است .