هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اتفاقات مهم در بازار محصولات فلزی در سال 93

سال 1393 با توجه به شرايط رکود تورمي حاکم ، کليه فعاليتهاي اقتصادي با رکود نسبي مواجه بودند که از آن جمله بورس سهام بود. در ميان بورسها نيز بورس کالا از اين قاعده مستثني نبود و با توجه به همبستگي بالاتر با شرايط مصرفي جامعه ، اين بورس نيز از رکود برخوردار بود. رکود موجود در بازار مسکن و صنايع وابسته ، عدم ثبات سياسي و اقتصادي در کشورهاي همسايه و بهتبع آن مشکل صادرات به اينگونه کشورها ، باعث گرديد که از حجم معاملات بورس کالا کاسته شود . در اين ميان افت قيمتي کاماديتي ها نيز که در اواسط سال به وقوع پيوست ، رکود حاکم بر بورس کالا را افزايش داد زيرا مصرفکنندگان در شرايط کاهش قيمتها ، انتظارات رکودي بالاتري پيدا نموده و ميل به مصرف در آنها کاهش مييابد . در طرف مقابل شرکتهاي توليدکننده نيز مجبور هستند که براي جلوگيري از ضرر و زيان توليد و براي کاهش مشکل فروش محصولاتشان ، کالاي کمتري را خريداري نموده و موجودي انبار خود را نيز در پايينترين سطح ممکن نگاه دارند . در حقيقت در شرايط رکودي است که مديران متخصص مشخص ميشوند . مديراني که قادر باشند بهخوبي سرمايه در گردش واحد توليدي خود را در سطح مطلوبي نگاه داشته و با فروش مناسب ، موجودي کالاي خود را نيز در پايان هر ماه در سطح پاييني نگاه دارند . در ادامه اتفاقات مهم مرتبط با بازار محصولات فلزي در بورس کالا و در سطح جهاني را در سال 1393 بررسي مينماييم :

بازار جهاني سنگآهن

در ادامه روند کاهشي قيمت سنگآهن که از سال گذشته آغازشده بود ، اين بازار سير نزولي خود را ادامه داد و از قيمت 75 دلار در ابتداي سال 93 به قيمت 35 دلار در انتهاي سال 93 رسيد و کاهش شديد 53 درصدي را در طول سال گذشته تجربه نمود .

بازار جهاني فلز مس

فلز مس نيز از اوايل تيرماه شروع به کاهش قيمت نمود و از قيمت 7180 دلار به قيمت 5835 دلار رسيد و  کاهش 19 درصدي را از ابتداي سال تاکنون به ثبت رسانيد .

بازار جهاني آلومينيوم

اين فلز نيز در اواسط شهريورماه شروع به کاهش قيمت نمود و از قيمت 2140دلار در هر تن به قيمت 1750رسيد و کاهش قيمتي 18 درصدي را از ابتداي سال تاکنون به ثبت رسانيد و کاهش قيمتي آن نزديک کاهش قيمتي فلز مس است .