70متری‌ها در بورس

شمار نشریه : 206

در 11 ماهه نخست سال گذشته تعداد معاملات آپارتمان در تهران با رشد حدود 6 درصدي قيمت در هر مترمربع بيش از 50 درصد افزايش يافت.  بررسي آمارهاي بانک مرکزي نشان ميدهد که در 11 ماهه نخست سال 1393 تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به 158 هزار واحد مسکوني رسيده که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 50.5 درصد افزايش دارد. در اين دوره متوسط قيمت يک مترمربع بناي واحد مسکوني معاملهشده از طريق معاملات ملکي حدود 4 ميليون تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال 1392، حدود 5.7 درصد افزايش داشته است.

اما مقايسه روند فصلي معاملات انجامشده با عرضه واحدهاي مسکوني تکميلشده در شهر تهران بيانگر آن است که از ابتداي سال 1392 ميزان عرضه واحدهاي مسکوني در سطحي بالاتر از حجم معاملات قرارگرفته است. در اين رابطه بانک مرکزي توضيح داده که اين تغيير متأثر از افت محسوس معاملات در بازار مسکن و همچنين افزايش عرضه واحدهاي جديد ساختهشده بوده است. آخرين آمار بانک مرکزي نشان ميدهد که نسبت عرضه واحدهاي مسکوني به معاملات انجامشده در سهماهه دوم سال 1393 حدود 86.8 درصد بوده که همچنان از متوسط اين نسبت، نسبت به سالهاي 1389 تا 1391 که حدود 63 درصد بوده بالاتر است. بيشترين متراژ و قيمت مورد معامله آپارتمان در تهران توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معاملهشده برحسب زيربناي هر واحد مسکوني در بهمنماه سال گذشته نشان ميدهد که بيشترين واحدهاي فروشي 60 تا 70 مترمربع زيربنا داشته که معادل 16.8 درصد است. همچنين واحدهاي زيربناي 50 تا 60 با 15.3 درصد و 80 تا 70 مترمربع با 13.3 درصد در رتبههاي بعدي قرار دارند. درمجموع در بهمنماه واحدهاي مسکوني با سطح زيربناي کمتر از 80 مترمربع 59 درصد از معاملات انجامشده را به خود اختصاص داده است.

بررسي اين آمار حاکي از آن است که تا پايان 11 ماهه سال گذشته واحدهاي مسکوني با ارزش 100 تا 130 و 130 تا 160 ميليون تومان هرکدام با سهم 10.6 درصد در بين دامنههاي قيمتي مورد بررسي بيشترين سهم از معاملات را داشته است. واحدهاي داراي ارزش 160 تا 190 تومان نيز با اختصاص سهم 9 درصدي در رتبههاي بعدي قرار دارد. درعينحال که حدود 46.1 درصد از معاملات به واحدهاي مسکوني به ارزش کمتر از 220 ميليون تومان اختصاص داشته و 5.8 درصد از واحدهاي مسکوني ارزشي بيش از 980 ميليون تومان دارد.