هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اولین نرخ اجاره مسکن در سال 94

فرقي نميکند بزرگ يا کوچک باشد، مهم اين است که هنوز آن اندازه از سال نگذشته است تا بتوان از رونق يا رکود يا افزايش و کاهش قيمت مسکن حرفي زد.

تنها بيش از يک ماه  از آغاز به کار رسمي بازار تأثيرگذار و تأثيرپذير مسکن گذشته است، بازاري که به گفته بسياري دو سال در رکود بوده و از نگاه برخي امسال ميخواهد خودي نشان دهد، بنابراين پيشبيني در مورد تأثيرگذاري تفاهمنامه لوزان و رونق بازار شايد اندکي زود باشد. بازاري که در همين سال گذشته تحت تأثير مذاکرات ژنو در سکوت بيشتري رفت و بسياري از کارشناسان را به اين فکر واداشت که مسکن نهتنها از وقايع اقتصادي بلکه از وقايع سياسي هم تأثير ويژهاي ميگيرد.

 تا پايان سال 93 خريدوفروش مسکن با رکود همراه شد و بسياري صاحبنظران و کارشناسان ادامه اين رکود را در بازار براي سال آينده پيشبيني کردند، اما بازار اجاره مسکن با خريدوفروش اندکي متفاوت بود. چراکه با کاهش قدرت خريد مسکن از سوي متقاضيان، ميزان رهن و اجاره به نظر ميرسد رو به افزايش است و اين را نهتنها مشاوران املاک بلکه رئيس اتحاديه املاک تهران نيز اعلام کرده است.

به گفته مشاوران املاک  بهطور طبيعي هر چه قدرت خريد ملک کاهش يابد تقاضا براي رهن و اجاره بيشتر ميشود و در اين مدت رکود در مسکن رخ داد.

حال آغاز سال جديد با اتفاقي سياسي همراه شده که نهتنها سياسي نيست بلکه بخشهايي از اقتصاد کشور را هم در برميگيرد. در اين شرايط به نظر ميرسد بسياري از سرمايهگذاران و متقاضيان مسکن در انتظار بهبود اين بازار نشستهاند.

 درجدول زير قيـمـت بــرخـي واحـدهاي مسـکوني ارائهشده در ماه نخست سال جديد در بخش رهن و اجاره آورده شده است. نکته جالبتوجه اين است که با صحبت با مشاوران املاک شنيده ميشود که هنوز اين بازار روي غلتک نيفتاده است .