هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

زمین خواری به روایت آمار

گروه بازار ساختمان : در اواخر سال 93 مقام معظم رهبري در ديدار با مديران ارشد، مسئولان و فعالان محيطزيست کشور در رابطه با چالشهاي زيستمحيطي و ازجمله زمينخواري، هشدارهايي دادند و البته تبعات منفي اين معضل را هم بيان کردند. متأسفانه در سالهاي گذشته در ايران زمينخواري به معضلي جدي تبديلشده تا جايي که کميته مبارزه با زمينخواري در مجلس شوراي اسلامي تشکيل شد.

ضعف ساختاري در نظام اقتصادي، عدم اجراي طرح کاداستر، رانت قانوني و اطلاعاتي، سوءاستفاده از قدرت، مشکلات قانوني و کشاورزي کم بازده و سود هنگفت ناشي از تغيير کاربري زمين دلايلي بود که باعث شد تا زمينخواري شکلگرفته و عدهاي در سطح بسيار وسيع به آن رو بياورند،  اما اين پديده حالا شکل سنتي خود را نيز ازدستداده و در مواردي به کوه خواري، دريا خواري، ساخت روستاي جعلي و جنگل خواري نيز تغيير ماهيت داده است. در سالهاي گذشته موارد مختلفي از زمينخواري در نقاط مختلف ايران اعلامشده است. اما نکته اينجاست که تعداد کمي از آنها با ذکر جزييات رسانهاي شدهاند.

مسئولان مختلف کشور از برخورد با زمينخواران خبر دادهاند، اما در اين خصوص هم جزييات کمتري اعلامشده است. پيام ساختمان  در بررسيهاي خود از زمينخواريهاي اعلامشده در طي سال هاي 90 تا 93 به موارد متعددي دستيافته که در جدول زير نمونههايي از زمينخواريهاي چند سال گذشته بر اساس سال اعلام آنها ذکرشده است.