هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

عقل هم خوب چیزیه!

کشورهاي پر برف و باران اروپايي با آب و هواي نيمه سردي که مصرف زياد آب را هم اقتضا نمي کند خانه هاي خود را به سيستمهايي مجهز مي کنند تا بتوانند آب باران را جمع آوري کرده و پس از تصفيه، در بخشهاي غيرشرب از آن استفاده کنند نشان دهنده اين است که اين فرنگي جماعت، با آن چشمهاي ارزق و موهايي که به رنگ کلاله ذرت است، درست و حسابي از عقلشان استفاده نمي کنند. آقا دروغ ميگويم؟ برف و بارانشان کم است؟ نصف کشورشان بيابان برهوت است؟ توي کشورهايشان رودخانه و دريا و درياچه پر آب کم دارند؟ از قطب شمال که همه اش کوه يخ و کيلومترها برف و يخ فشرده شده است دورند؟ اينها اگر از عقلشان درست استفاده مي کردند، بايد مديريت منابع آب را از ما ياد ميگرفتند؛ يعني اول بايد چند تا سد کت کلفت روي رودخانههاي دانوب و سن و تيمز، راين و ... مي زدند، بعد تا جا داشت مجوز حفر چاه نيمه عميق و عميق مي دانند تا هر چي آب در سفرهاي زيرزمين شان است بکشند بالا. آن وقت مردمشان مي توانستند مثل ما با خيال راحت توي حياط خانه شان ماشين هايشان را و روي پشت بامهايشان، قالي و فرش و پتوهايشان را با آب تصفيه شده درجه يک بشويند و مخازن سيفون هاي دستشويي شان را هم با همان آب تصفيه شده درجه يک پر و خالي کنند!