ایفل هم سبز شد

شمار نشریه : 206

برج ايفل پاريس هم براي تأمين انرژي به روشهاي سبز روي آورد و به اين منظور دو دستگاه توربين بادي جديد بر بدنه آن نصب شد.

البته لازم نيست علاقه مندان معماري اين بناي 324 متري نگران باشند، اين دو دستگاه توربين با مارک VisionAIR5 طوري طراحي و رنگ شدهاند که کاملا با بدنه برج هماهنگ باشند. در طول سي سال گذشته اين اولين بار است که نماي برج ايفل تغييري با اين ابعاد را تجربه کردهاست.

اين دو توربين به دليل شرايط مناسب بادي طبقه دوم برج در اين قسمت آن قرارگرفتهاند. محورهاي عمودي آنها بدون سروصدا کار ميکنند و طوري طراحي شدهاند که باد را ازهرجهتي که ميوزد دريافت مينمايند. توربينها 400 فوت (122 متر) بالاتر از سطح زمين قرارگرفتهاند، اين فضا ازنظر استراتژيک درجايي واقع شده که توليد انرژي در آن به حداکثر برسد. هم اکنون اين توربينها سالانه 10 هزار کيلووات ساعت فرآوري انرژي دارند. سوار کردن توربينها در محل هم البته خودش يک چالش بود. هر قطعه آن بايد بالا برده شده و با طناب در طبقه دوم برج قرار ميگرفت.

اين دو توربين را شرکت UGE که در سطح جهاني و در حوزه توزيع انرژيهاي تجديد پذير فعاليت ميکند در برج ايفل طراحي و نصب کردهاست.

نيک بيترسويک؛ مديرعامل UGE درباره اين محصول شرکتش ميگويد: «ميتوان ادعا کرد که برج ايفل مشهورترين بناي معماري جهان است و ما اين افتخار را داريم که تکنولوژي پيشرفتهمان در اين برج مأمور کمک به حفظ محيط زيست براي آيندگان شود. هر بار که بازديدکنندهاي توربينها را ميبيند، ما يک گام به جهاني که از منابع پاک و تجديد پذير انرژي ميگيرد نزديکتر ميشويم .»

UGE علاوه بر برج ايفل در فرانسه، سيستمهاي بادي، خورشيدي و ريزشبکه (ميکروگريد) را در بيش از 90 کشور دنيا و براي برندهاي جهاني مثل Whole Foods‌، Hilton‌، Dropbox و Verizon طراحي کردهاست.

در برج ايفل علاوه بر اين دو توربين بادي ابزارهاي ديگري هم براي بهرهگيري از انرژيهاي پاک و حفظ محيط زيست به کار گرفته شدهاست. ازجمله لامپهاي LED و پنلهاي خورشيدي منصوب بر روي بام پاويليون بازديدکنندگان. پنلهاي خورشيدي انرژي کافي براي تأمين حدود نيمي از حرارت موردنياز در گرم کردن آب پاويليونها را تأمين ميکنند. تلمبههاي حرارتي برج هم ميزان حرارت را متعادل نگه ميدارند. همچنين هر پاويليون يک پوشش محافظ در برابر آب باران دارد که آب تخليه شده را به سرويسهاي بهداشتي هدايت ميکند.

 

منبع:greenbuildingnews.com