هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نصب سیستم تصفیه فاضلاب در واحدهای خدماتی استان البرز

گروه تأسيسات: در گذشتهاي نهچندان دور كرج شهري ييلاقي در نزديک تهران محسوب ميشد كه شاهزادگان قاجار ازجمله سليمان ميرزا، اتراق و اسكان خود را جايي در كنار رودخانه كرج در نظر ميگرفتند كه نشان از آبوهواي خوش آن منطقه داشته است؛ شرايطي كه امروز كمتر نشاني از آن ميتوان يافت.

کيوان رحيمي؛  سرپرست معاونت نظارت و پايش استان البرز در گفتگو با پيام ساختمان ضمن معرفي دستگاهي براي تصفيه فاضلاب از برنامههاي محيطزيستي اين استان گفت. برنامههاي مفصلي براي اين استان بزرگ كه همجواري با پايتخت و تمرکز جمعيت مهاجر آن را به يك کلانشهر تبديل کرده است. مشكلات آلودگي و محيطزيستي كرج اگر از تهران بيشتر نباشد؛ كمتر نيست. گفتگوي ما با سرپرست معاونت نظارت و پايش استان البرز را در ادامه ميخوانيد:

پيام ساختمان: فعاليتهاي سازمان محيطزيست شهري در استان البرز را چگونه ارزيابي ميكنيد؟

اگر بخواهم  در پاسخ به سؤال شما تنها به محيطزيست شهري متمرکز شويم بايد به مجموعه فعاليتها و يا پكيجهايي اشاره كنم كه در هر معاونت تعريفشده است. بديهي است كه هر گروه و معاونت مجموعه وظايفي در حيطه خودشان دارند که براي انجام اين وظايف شيوهنامه‌‌هايي تدوينشده تا با حساسيت و دقت بيشتري كارها انجام شود.

پيام ساختمان: در خصوص دستگاه تصفيه فاضلاب توضيحات بيشتري بيان کنيد.

سيستمهاي فاضلاب بر اساس نوع پسابي كه به آن وارد ميشود و همچنين حجم پسابها متفاوت هستند. در اينجا سازمان محيطزيست استان البرز پكيج فاضلابي ارائه داده كه در رستورانها و هتلها مورداستفاده قرار ميگيرد و ميتواند حدود 20 مترمکعب در روز فاضلاب تصفيه كند. بهگونهاي که پساب و فاضلاب توليدشده در يك مجموعه وارد پكيج ميشود و پس از يك ذخيره چندساعته  و بر اثر فعلوانفعالات شيميايي كه داخل دستگاه صورت ميگيرد، آب خروجي، از استانداردهاي سهگانه ما براي بازگشت به طبيعت برخوردار  است.

پيام ساختمان: اين استانداردها چه چيزيهايي را شامل ميشود؟

خروجي اين دستگاههاي تصفيه نبايد به منابع سهگانه ما ازجمله خاك سطحي، زمينهاي كشاورزي و چاههاي جاذب آسيبي وارد كنند. همچنين بسته به اينكه چه استانداردي را ميخواهيم رعايت كنيم و ورودي پكيجها چيست، استانداردهاي متفاوتي وجود دارد. اين سيستمها بهويژه در واحدهاي خدماتي بين راه مي‌‌توانند مورداستفاده قرار گيرند و از اين طريق آسيب كمتري به محيطزيست وارد شود. ازآنجاکه شهر كرج بين دو مسير پر رفتوآمد بينشهري ازجمله جاده چالوس و اتوبان قزوين قرار گرفته است، اين سيستمها براي حفظ محيطزيست بينشهري ميتواند بسيار تأثيرگذار باشد.

پيام ساختمان: اين امكان وجود دارد كه اين پكيجها بهگونهاي توسعه يابد كه در شبکههاي فاضلاب سراسري مورد استفاده قرار گيرد؟

اين پكيجها بسيار كوچك هستند و نياز شبکه فاضلابهاي سراسري را نميتوانند برآورده كنند و بيشتر براي تصفيه فاضلابهاي بهداشتي كاربرد دارد يعني براي فاضلاب واحدهاي پذيرايي، هتلها و منازل قابلاستفاده است. حتي ديدهايم برخي از پروژههاي مسكن مهر نيز به سمت اين پكيجها رفتهاند اما اين سيستمها براي فاضلاب بيمارستانها، آزمايشگاهها و مراكز صنعتي قابلاستفاده نيستند.

پيام ساختمان: اين پروژه چقدر در سطح استان اجرايي شده است؟

در برخي از واحدهاي حاشيهاي شهر و برخي از واحدهاي پذيرايي حاشيه رودخانه كرج هم اين سيستمها نصبشده است. البته برنامه داريم كه در سال 94 اين سيستمها را توسعه دهيم و همه مجتمعهاي حاشيه رودخانه کرج مجهز به پكيجهاي تصفيه فاضلاب شوند تا از ورود پساب به رودخانه و محيطزيست جلوگيري شود چون اين منابع براي ما بسيار ارزشمند است. بهخصوص براي مصارف كشاورزي كه با سلامت مردم در ارتباط است . ضمن اينکه رودخانه کرج آب آشاميدني مردم پايتخت را تأمين ميكند بنابراين جلوگيري از ورود فاضلاب به آن از اهميت زيادي برخوردار است.