کاهش سطح آب دریاچه ارومیه متوقف شد

شمار نشریه : 206

يک مقام مسئول در وزارت نيرو گفت: براي اولين بار در طول دوره 18 ساله، تراز آبي درياچه اروميه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4 سانتيمتر افزايش يافت.

سيدمرتضي موسوي با اشاره به بارش مناسب باران در حوضه درياچه اروميه از سال آبي جاري تا پايان مهرماه اظهارداشت: در حال حاضر بارشهاي کل کشور 162 ميليمتر است که نسبت به سال گذشته با بارش 190 ميليمتر، حدود 15 درصد کاهش بارش داريم، اما در حوضه آبريز درياچه اروميه تاکنون افزون بر 237 ميليمتر بارش در اين حوزه ثبت شده که نسبت به سال گذشته 39 درصد و نسبت به دراز مدت نيز 3 درصد افزايش را نشان مي دهد.

مديرکل دفتر مديريت به هم پيوسته منابع آب حوضههاي درياي خزر و درياچه اروميه با اعلام افزايش تراز درياچه اروميه براي اولين بار در 18 سال گذشته افزود: تراز آبي درياچه اروميه نسبت به سال گذشته مثبت شده و هم اکنون به 1270.70 متر رسيده که اين تراز در مدت مشابه سال گذشته 1270.66 متر بوده است. اين در حالي اتفاق ميافتد که هر سال نسبت به سال گذشته 35 تا 40 سانتيمتر کاهش تراز داشتيم.

موسوي تصريح کرد: اين براي اولين بار در طول دوره 18 ساله است که تراز آبي درياچه اروميه مثبت شده و اين رقم 4 سانتيمتر نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزايش يافته است. وي درباره وضعيت مخازن سدها در اين حوضه گفت: تاکنون حدود 69 درصد سدهاي حوضه آبريز اروميه پُر شده و نسبت به سال گذشته 8 درصد افزايش داشته است. در اين حوضه طي سالهاي گذشته وضعيت ذخيره سدها هر سال روند کاهشي داشت، امسال خوشبختانه حتي در سدهايي هم که رهاسازي آب انجام دادهايم مشکلي نداريم.

مديرکل دفتر مديريت به هم پيوسته منابع آب حوضههاي درياي خزر و درياچه اروميه ادامه داد: از ابتداي سال آبي جاري تاکنون کل آب ورودي حدود 890 ميليون مترمکعب بوده که در مقايسه با رقم 830 ميليون مترمکعب سال قبل وضعيت مناسب است. هماکنون حجم آب موجود در درياچه اروميه حدود 3 ميلياردمترمکعب بوده و مساحت درياچه به 2510 کيلومتر مربع رسيده است.