هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مدیرعامل شهر جدید پرند خبرداد جزییات پرداخت وام به متقاضیان مسکن مهر

پس از حدود 8 سال از کليد خوردن اجراي بزرگترين پروژه ملي در شهر جديد پرند و قرارداد ساخت 95 هزار و 300 واحد مسکوني، تا به امروز اين روايت ادامه دارد! سالهاي 87 تا 88 مقدمات اجراي پروژه ملي شهر جديد پرند استارت خورد و قراردادهاي ساخت با تعاونيها، انبوهسازان داخلي و شرکتهاي خارجي به امضا رسيد، ثبتنامها هم از طريق تعاونيها و بعدها در سال 90 از طريق شرکت عمران آغاز شد.

بر اساس اين گزارش، فازهاي صفر، يک، دو و سه شهر پرند شخصيساز هستند و پيش از ساخت واحدهاي مسکن مهر در اين شهر ساخته شدهاند، اما فاز چهار، پنج و شش ازجمله اراضي مسکن مهري هستند که پس از آغاز فعاليت ساختوسازي حدود 95  هزار و 300 واحد مسکن مهر، تاکنون حدود 25 هزار واحد آن به متقاضيان تحويل شده است.

بنا بود واحدهاي موردنظر متقاضيان مسکن مهر پرند طبق قراردادهاي رسمي يک سال بعد تحويل شود، اما به دليل خلف وعده، نهتنها با تأخير چندساله همراه شد، بلکه شامل افزايش قيمتي حدود 17 ميليون تومان شد که به گفته مالکان آن، در متن قرارداد رسمي و قطعي هيچ بندي مبني بر اين افزايش قيمت در آن نيامده بود، اما حالا مسئولان شرکت عمران شهر جديد پرند ميگويند ميزان آورده بر اساس مفاد تفاهمنامه و قراردادهايي بوده که در سال 89 و 90 مبادله شده است، و در اين قراردادها پيشبيني تغيير قيمت وجود دارد. آنان همچنان تأکيد دارند، پروژهها منتظر تأمين آورده متقاضيان بوده است!

اين وضعيت براي بسياري از متقاضياني که با جمعآوري تمامي دارايي و پسانداز خود و برخي نيز با قرض گرفتن و وام، مبلغ آورده خود را تهيهکرده بودند، تبديل به مهمترين دغدغه آنان شد. تا جايي که گروهي از مالکان مسکن مهر پرند چندين بار در اعتراض به درخواست واريز مجدد مبلغي براي واگذاري مسکن خود، مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع کردند.

روزنهاي در سال جديد

بااينحال به نظر ميرسد، سال 94 سال خوبي براي شهر پرند و مالکان آن باشد زيرا پيشتر مديرعامل شرکت عمران شهر جديد پرند از افزايش وام مسکن تا سقف 30 ميليون تومان خبر داده بود تا فازهاي باقيمانده اين پروژه بزرگ مسکن مهر هر چه زودتر تکميل و در سال 94 پرونده مسکن مهر بسته شود و اکنون نيز گفته ميشود که وامي تخصيصيافته و قرار است کاهش قيمتي هم در مباحث مربوط به آمادهسازي صورت گيرد.

مديرعامل شرکت عمران شهر پرند با يک خبر عيدانه از پرداخت وام بلاعوض پروژههاي مسکن مهر پرند از حداقل 2 و حداکثر 5 ميليون توماني به مالکان شهر جديد پرند خبر داد.

به گفته باران هاشمزهي بر اساس بخشنامه دولت که به تأييد وزير راه و شهرسازي رسيده بهپيشنهاد شرکت عمران پرند، مجمع مصوب کرده تا بخشي از بحث آمادهسازي مسکن مهر را از متقاضيان دريافت نکرده و آن را از منابع داخلي شرکت عمران پرند تأمين کنند.

نحوه تعيين حداقل وام بلاعوض 2ميليون تومان و حداکثر آن 4 تا 5 ميليون تومان هم اينگونه است که بهعنوانمثال در پروژه فاز 6 کوزو که ارزشافزوده دارد، آورده متقاضيان 2ميليون تومان کاهش مييابد، اما در پروژهاي مانند هسا که هزينه آمادهسازي به حدود 10ميليون تومان ميرسد متقاضيان حدود 5ميليون تومان بابت آمادهسازي پرداخت خواهند کرد.

گفته ميشود، وام 5 ميليون توماني (افزايش وام از 25 به 30ميليون تومان) به چند پروژه پرداختشده و قرارداد متمم پروژههاي کلان با بانک در دفترخانه انجامشده است و يک سري مبالغ بهحساب مسدودي شرکت واريزشده که بر اساس پيشرفت فيزيکي و صورتوضعيت پول در وجه پيمانکاران آزاد ميشود.

عضو هيئتمديره شرکت عمران پرند نيز با بيان اينکه ليست پروژههاي مسکن مهر براي افزايش وام به بانک مسکن ارائهشده است، گفت: افزايش سقف تسهيلات مسکن مهر شامل 40 هزار واحد ميشود.به گفته سيد علياکبر طاهري، پروژههاي با پيشرفت فيزيکي بالاي 70 درصد را براي افزايش سقف تسهيلات به بانک مسکن اعلام کردهايم تا اين افزايش به اين واحدها تعلق بگيرد.

وي با بيان اينکه 40 هزار واحد مشمول افزايش تسهيلات ميشوند، تصريح کرد: با توجه به اينکه قيمت نهايي مسکن مهر پرند اعلامشده، مردم خواستار افزايش سقف تسهيلات هستند که اميدواريم بانک مسکن هر چه زودتر در اين زمينه اقدامات لازم را انجام دهد.

طاهري پيشتر درباره تحويل واحدهاي مسکن مهر افتتاحشده شهر پرند همزمان با دهه فجر گفته بود: هماکنون کارهاي اداري تحويل واحدهاي مسکن مهر در حال انجام است و پس از طي مراحل متقاضيان نامه تحويل واحدها را دريافت ميکنند.

عضو هيئتمديره شرکت عمران پرند با اشاره به افزايش سقف تسهيلات مسکن مهر از واگذاري واحدهاي اين طرح بهصورت "بخشبندي" خبر داد و افزود: بر اساس برنامه واحدهاي مسکن مهر را تقسيمبندي ميکنيم؛ به اين صورت که زمان واگذاري واحدها را (مثلاً 150 يا 200 واحد) به متقاضيان اعلام ميکنيم و از آنها ميخواهيم براي طي مراحل اداري تحويل به شرکت عمران پرند مراجعه کنند.

طاهري درپايان گفت: از ابتداي امسال به متقاضيان مسکن مهر ، براي استفاده از اين تسهيلات و تکميل پرونده، از طريق پيامک اطلاع رساني مي شود.