انگ دولتی بودن بر پیشانی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان

شمار نشریه : 206

عضو کميسيون عمران با تأکيد بر اينکه امروزه هر چه مشکلات سر راه نظاممهندسي کشور داريم، به دولتي بودن رياست آن باز ميگردد، گفت: متأسفانه روساي دولتي هرگز به دنبال نظر اعضا نيستند بلکه به دنبال آن هستند که نظر رئيسجمهور و دولت تأمين شود تا در يک دوره ديگر بتوانند رياست سازمان را داشته باشند. بنابراين بايد انگ دولتي بودن را از پيشاني سازمان نظاممهندسي ساختمان برداريم.

حسين محمد زاده، نماينده درگز با تأکيد بر اينکه نميخواهم عملکرد رئيس قبلي سازمان نظاممهندسي ساختمان را تأييد کنم يا عملکرد رئيس فعلي را مورد نقد قرار دهم، افزود: « اينکه در يک سازمان کاملاً تخصصي بخواهيم 3 نفر را مشخص کنيم و سپس از رئيسجمهور بخواهيم يکي از آنها را انتخاب کند، بههيچعنوان کار درستي نيست».

وي ادامه داد: سازمان نظاممهندسي يک تشکل غيردولتي است که بار مقداري از قوانين فني و عمراني نظاممهندسي را بر دوش ميکشد. در اين شرايط نميدانيم به چه دليل بايد مدير ارشد اين سازمان را با نظر يک مسئول ارشد دولتي نصب کنيم و در اصل چرا بايد رأس سازمان با مقامات دولتي هماهنگ باشد.

عضو کميسيون عمران با تأکيد بر اينکه تاکنون وقتي بررسي ميکنيم روساي سازمان نظاممهندسي همواره چندين سمت داشتهاند، گفت: همين تعدد مسئوليتهاي رئيس سازمان نظاممهندسي ساختمان باعث شده تا آن فرد از وظايف و مسئوليتهاي خودش فاصله بگيرد. وي با اعلام اين نکته که تعدد مسئوليتها باعث ميشود تا مدير ارشد نتواند به وظيفه خود در سازمان بپردازد، گفت: اگر به اين سازمان نگاه کنيم متوجه ميشويم که تعدد مسئوليتها براي روساي سازمان نظاممهندسي ساختمان باعث شده تا اداره اين سازمان با چالش روبهرو شود و بايد به اين سمت برويم که قانون انتخاب رئيس سازمان بايد اصلاح شود.

محمد زاده ادامه داد: وقتي زيرساخت سازمان نظاممهندسي ساختمان با استفاده از عناصر و اجزا در شهرستانها شکل ميگيرد و از ردههاي زيرين در شهرستانها رئيس انتخاب ميشود و سپس در سطح استان و بعد هم در مجامع مديران ارشد را برميگزينيم، چرا بايد رئيس سازمان را دولت انتخاب کند؟ بنابراين انتخاب رئيس بهوسيله رئيسجمهور همواره زير سؤال بوده است.

وي همچنين گفت: رئيــس سازمان بايد از دل اعضا و با رأي مستقيم مهندسان انتخاب شود. در اين صورت هرگز اين رئيس نگاه دولتي نخواهد داشت و سعي ميکند مشکلات سازمان را برطرف کند و قانون نظاممهندسي را توسعه دهد.