هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کنفرانس منطقه ای فیدیک در تهران برگزار می شود

جامعه مهندسان مشاور ايران بهعنوان بزرگترين تشکل مهندسي بخش خصوصي در کشور و نماينده ايران در فدراسيون بينالمللي مهندسان مشاور، از 20 تا 23 ارديبهشتماه در تهران ميزبان کنفرانس سالانه منطقه آسيا و اقيانوسيه( فيديک) خواهد بود.

به گزارش پيام ساختمان و به نقل از روابط عمومي جامعه مهندسان مشاور ايران؛ اين کنفرانس با شعار«رويکردهاي پايدار در بازارهاي درحالتوسعه»  با حضور معاونان رئيسجمهور، وزراي مرتبط با توسعه و عمران  و نيز مديران شرکتهاي مشاور، پيمانکار و سرمايهگذار و نيز سازمانهاي کارفرمايي و مالي برگزار خواهد شد.

موضوع اين کنفرانس «رويکردهاي پايدار در بازارهاي درحالتوسعه» است که بر نياز کشور ايران و کشورهاي مشابه ازنظر توسعه پايدار متمرکز خواهد بود و طي آن نظرات و رويکردهاي نهادهاي سرمايهگذار بينالمللي، سازمانهاي بينالمللي، نهادهاي کارفرمايي، سياستگذاران و نيز مهندسان مشاور و پيمانکاران آخرين دستاوردهاي جهاني را مطرح خواهد کرد. گفتني است که تأکيد بر «بازارهاي درحالتوسعه» جهت جلبتوجه شرکتکنندگان به فرصتهاي سرمايهگذاري و همکاري در پروژهها در کشور ايران برنامهريزيشده است.

گزارشها حاکي است، اين کنفرانس ازنظر سطح شرکتکنندگان و تعداد مهمانان خارجي عاليرتبهترين کنفرانس مهندس تاريخ ايران محسوب ميشود و تخمين زده ميشود که اين کنفرانس با حدود 600 نفر شرکتکننده برگزار شود که 150 نفر از آنان مديران شرکتهاي بينالمللي و منطقهاي و نمايندگان سازمانهاي بينالمللي هستند.

ميهمانان خارجي اين کنفرانس، رئيس فيديک (پابلو بوئنو از اسپانيا) ، نايبرئيس فيزيک (جاي وان لي از کره جنوبي) ، مديرعامل فيديک (انريکو وينک از سويس) و تعدادي ديگر از اعضاي هيئتمديره فيديک  و همچنين رئيس برنامه توليد و مصرف پايدار از UNEP سازمان ملل (عرب حب الله از فرانسه) و نمايندگاني از UNEP ، UNDP و دفتر منطقهاي سازمان ملل و نيز نمايندگان بانک توسعه آسيا و بانک توسعه اسلامي به همراه تمامي اعضاي هيئتمديره ASPAC و تعداد زيادي از مديران شرکتهاي بينالمللي فعال در آسيا، اقيانوسيه و اروپا خواهند بود.

امکان عقد موافقتنامههاي بين نهادهاي دولتي و عمومي با فيديک و UNEP

بر اساس اين گزارش، حضور رئيس، نايبرئيس و مديرعامل فيديک در اين کنفرانس اين امکان را فراهم ميکند که موافقتنامههاي همکاري بين نهادهاي دولتي و عمومي ايران با اين سازمان تأثيرگذار بينالمللي در حوزه استفاده از قراردادهاي فيديک و نيز حوزههاي توسعه پايدار و اخلاق حرفهاي امضا شود. چنين موافقتنامههايي دسترسي اين نهادها را به پشتيباني فني، حقوقي و مديريتي فيديک تضمين و جايگاه بالاتري را در مذاکره با طرفهاي قرارداد در مذاکرات بينالمللي فراهم ميکند.

از سوي ديگر حضور عرب حب الله از مديران عاليرتبه UNEP در اين کنفرانس، اين فرصت را فراهم ميکند که موافقتنامههاي همکاري با اين نهاد سازمان ملل براي استفاده از امکانات فني، تکنولوژيکي و مالي اين نهاد در حرکت بهتر به سمت توسعه پايدار فراهم شود.

گفتني است؛ اين کنفرانس بهعنوان عاليرتبهترين گردهمايي مديران صنعت ساخت از سراسر قارههاي آسيا و اقيانوسيه در تاريخ ايران، فرصت بينظيري است تا مديران شرکتهاي مهندس مشاور، پيمانکار و سازمانهاي سرمايهگذار و کارفرما از ايران و منطقه آسيا و اقيانوسيه در کنار يکديگر قرار گيرند.