معماری مدرن آرامگاه سعدی

شمار نشریه : 206

اول ارديبهشتماه،سالروز بزرگداشت شاعر بزرگ پارسي گوي، سعدي شيرازي است.به همين مناسبت به معرفي آرامگاه وي ميپردازيم.

طرح آرامگاه سعدي در شيراز به سال  1330 هجري شمسي به اتمام ميرسد. محسن فروغي  معمار ايراني  و پسر وزير فرهنگ وقت، طرح آرامگاه را با الهام از عناصر معماري سنتي ايران، طراحي ميکند. در گزارش انجمن ملي در توصيف عمومي آرامگاه چنين آمده است:«طرح معماري اين مجموعه، از يک ايوان ستوندار بلند و يک رواق کشيده تشکيلشده که بهصورت يک «L» سازماندهي شدهاند. »

در محل برخورد ايوان و رواق يک گنبد تعبيهشده که مقبره سعدي در آن قرار دارد و بر فراز آن گنبد، کاشي فيروزه فامي ميدرخشد. ايوان اصلي ستوندار که در امتداد مسير اصلي ورودي قرار دارد، مرتفع و با سقفي صاف است، درحاليکه رواق مزبور، کوتاهتر و متشکل از شماري دهانه قوسي شکل است.

همچنين آب قنات مخصوص اين آرامگاه ، درون آبنماي موسوم به حوض ماهي در زيرزمين آن جريان دارد. در طرح آرامگاه سعدي، عناصر معماري ايراني مانند ايوان و گنبد، باظرافت تمام به زبان مدرن بيانشدهاند. ترکيب ستونها، فرم خالص گنبد با تکرنگ فيروزهاي و ترکيب آزاد فضاها از عواملي هستند که ماهيتي مدرن به اين ساختمان بخشيدهاند. از سوي ديگر کاربرد کاشي و عناصري مانند گنبد و قوس، کيفيتي ايراني به مجموعه داده است.