هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

راه حل رکود حاکم بر بخش مسکن

يکي از اعضاي هيئترئيسه کميسيون عمران مجلس با بيان اين مطلب که شاه بيت حل تمام مسائل،ابهامات و بحران و رکود حاکم بر بخش مسکن وجود يک خط اعتباري تسهيلات مشخص و معلوم براي بخش مسکن است، به پيام ساختمان گفت: اگر اين اتفاق نيفتد سال 94 هم شبيه سال 93 خواهد بود و مسکن در رکود به سر ميبرد.

علي نعمت چهاردولي معتقد است: بهبود وضعيت مسکن نيازمند عزم جدي دولت بهويژه شخص رئيسجمهور است تا با ورود شخص روحاني به اين مسئله و توان گذاشتن براي وزارت راه و شهرسازي بهويژه در بخش مسکن، ابهامات و دغدغههاي مربوط به اين حوزه تا حدودي سامان گيرد.

وي ادامه ميدهد: اميد اقشار محروم، ضعيف و کمدرآمد جامعه و همچنين جوانان در شرف ازدواج به ساخت همين مسکنها توسط دولت حالا تحت هر عنواني مانند مسکن مهر، مسکن اجتماعي و يا هر چيز ديگر است. اميد خانهدار شدن اين اقشار در همين راستا است که اگر اين اتفاق نيفتد آنها امکان خانهدار شدن را پيدا نميکنند.

عضو هيئترئيسه کميسيون عمران مجلس يادآور ميشود: با تلاش در جهت خانهدار کردن زوجهاي جوان و اقشار نيازمند هم ميزان توليدات اقتصادي بالا ميرود و هم بازار مسکن رونق مييابد. از سوي ديگر اشتغال ايجاد و بسياري از کارخانهها مثل کارخانه سيمان، سراميک، آهن، سفال، ميلگرد و امثال آن که در آستانه تعطيلي قرار دارند دوباره به چرخه خواهند افتاد و فعال ميشوند.