هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مسکن تحت تأثیر مذاکرات نیست

يک کارشناس اقتصادي با بيان اينکه بازار مسکن کمترين تأثير را از تفاهمات مذاکرات هستهاي داشته است گفت: مسکن سه ماه آينده را بدون هيجان ميگذراند.

جمشيد پژويان، اظهار داشت: تفاهم يا توافق ايران با گروه 1+5 ارتباط چنداني با حوزه مسکن ندارد و بازار مسکن تحت تأثير مذاکرات و تحريمها نبود اما بههرحال  اين بازار هم مانند ساير بازارها تحت تأثير شرايط کلي اقتصاد کشور است. وي با بيان اينکه بازار مسکن تحت تأثير درآمدهاي نفتي و قيمت مصالح بوده است، گفت: هر زمان که سرريز درآمدهاي نفتي ايجاد ميشود تا حدودي بازار مسکن را تحت تأثير خود قرار ميدهد . همچنين با نوسان قيمت مصالح هم نرخ مسکن در بازار دچار نوسان ميشود.

پژويان تأکيد کرد: تصور نميکنم اين تفاهم باعث شود مردم به بازار طلا و ارز هجوم ببرند و در نتيجه تقاضا براي مسکن در يک مقطع کوتاهمدت کاهش يابد . معتقدم در سه ماه آينده اتفاقي در حوزه مسکن نخواهد افتاد که باعث کاهش يا افزايش قيمتها شود.