هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ایران؛ بهشت فرار مالیاتی مسکن

جليل کريمي

 اواخر شهريور 93 بود که بسياري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانون ماليات بر عايدي مسکن مخالفت کردند و قرار شد اين قانون تا شش ماه آينده مسکوت بماند و پس از آن ،اين طرح دوباره در کميسيون عمران و کميته مسکن بررسي و در صحن علني مجلس مطرح شود. حال از اين ماجرا بيش از 6 ماه گذشته است و از آنجا که دولت تصميم دارد براي جبران کاهش قيمت نفت (براي تامين هزينه هاي بودجه 94)اخذ ماليات را در اولويت قرار داده و فرار هاي مالياتي را به صفر نزديک کند به نظر مي رسد زمان آن فرا رسيده است که دولت نگاه جامعي نيز به اخذ ماليات بر عايدي مسکن ،خانه هاي خالي و زمين هاي باير داشته باشد . حال سوال مهم و اساسي در اين ميان اين است که آيا اخذ ماليات از مسکن (اعم از خانه هاي خالي، عايدي برخريد و فروش مسکن و...) و زمين هاي باير مي تواند در کاهش قيمت موثر باشد ؟ با گزارشي در يان مورد همراه ما باشيد :

اخذ ماليات از زمين باير منع قانوني ندارد

يک عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي به پيام ساختمان گفت: متأسفانه نظام مالياتي کشور در حوزه زمين و مسکن به دليل نگاه تکبعدي به ماليات بهعنوان يک منبع کسب درآمد، نتوانسته است از ديگر کارکردهاي ماليات بهعنوان يک ابزار تنظيمکننده بازار بهرهبرداري کند.

عليرضا خسروي افزود: همه مسئولين ميدانند حدود 50درصد قيمت يک ملک مربوط به قيمت زمين است و سازمان ماليات براي اخذ ماليات از اين گزينه هيچ منع قانوني ندارد اما متأسفانه سازمان ماليات معتقد است هزينه جمعآوري ماليات از هزينه دريافتي از اين زمينها بسيار بالاتر است درصورتيکه اين موضوع حقيقت ندارد و با اين استدلال ها  صاحب يک قطعه زمين از يک نهاد به شخص و از شخص به نهاد تغيير ميکند و درحاليکه نهتنها يک ريال ماليات نميدهند  بلکه در اين دادوستدها به پولهاي گزاف هم ميرسند.

وي در خصوص اخذ ماليات بر عايدي مسکن نيز گفت: اين طرح در صحن مجلس است و اميدواريم بهصورت کامل مورد موافقت قرار بگيرد و بدون ترديد برخلاف تمام نگرانيها هيچ افزايش قيمتي بعد از اخذ اين ماليات وجود نخواهد داشت .

نماينده مردم سمنان در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: متأسفانه ايران براي برخي از سوداگران که در هر دقيقه بالاتر از 30 هزار تومان درآمد کسب ميکنند اما از دادن ماليات اندک فرار ميکنند تبديل به بهشت فرار مالياتي شده است . خسروي در مورد اخذ ماليات از خانههاي خالي نيز گفت: اخذ ماليات از خانههاي خالي نهتنها آمار درستي از کمبود يا مازاد مسکن در اختيار جامعه  براي برنامهريزي دقيق ميگذارد بلکه جلوي سودهاي کلان سازندگان و دلالان را ميگيرد .وي تأکيد کرد. بسياري از اعضاي  کميسيون عمران مجلس موافق اخذ ماليات از مسکن هستند.

شيوه اخذ ماليات در ايران اشتباه است

يک کارشناس مسکن هم  با بيان اين مطلب که شيوه اخذ ماليات در ايران اشتباه است به پيام ساختمان گفت: متأسفانه در چند سال اخير ازآنجاکه بودجه کشور با استفاده از درآمد نفت تأمينشده است نتوانستيم برنامههاي جامعي براي اخذ ماليات داشته باشيم.

عليرضا سرحدي افزود: اول بايد ايمان داشته باشيم هرکسي که درآمد دارد بايد ماليات بپردازد بعد به دنبال راه و روش اخذ آن باشيم .در حال حاضر در تمام جهان ماليات بهطور تمام و کمال دريافت ميشود اما در ايران اگر هم مالياتي دريافت ميشود سنگيني آن بر دوش مصرفکننده است که اين رويه بايد بهطور کل اصلاح شود .

اين کارشناس مسکن در  خصوص  لزوم توجه به اخذ ماليات در اين برهه زماني گفت: بعد از ثبات اقتصادي پرداختن به مبحث اخذ ماليات از مسکن يک راهکار مناسب و صحيح است اما در شرايط حاضر که مسکن راکد و مرده است اخذ ماليات نهتنها بر کاهش قيمتها مؤثر نيست بلکه باعث وخيم شدن اوضاع نيز ميشود .

اخذ ماليات راهکار اصولي و علمي است

عباس نويدي اصل، مشاور و کارشناس مسکن با انتقاد از به تعويق افتادن اخذ ماليات از مسکن و زمينهاي باير به پيام ساختمان گفت: اخذ ماليات سنگين بر افزايش قيمت ملک راهکار اصولي و علمي کنترل تقاضاهاي سرمايه اي و سوداگرانه در بازار مسکن است که در بسياري از کشورهاي دنيا تجربه شده است و فلسفه و هدف اين ماليات جلوگيري از سفته بازي و تقاضاهاي سوداگرانه در بازار مسکن است .

وي افزود : اخذ ماليات بر افزايش قيمت املاک موجب تغيير رفتار سرمايه داراني مي شود که تا کنون با انگيزه کسب سودهاي کلان وارد بازار مسکن و املاک شده اند و اين تغيير رفتار و عدم ورود سرمايه هاي سرگردان به همراه سياست هاي حمايتي صحيح از توليد در مجموع مي تواند به هدايت نقدينگي به بخش هاي مولد اقتصاد کمک کند و در نهايت باعث کاهش قيمت مسکن شود.

ماليات از خانههاي خالي ماليات مستقيم شد

رئيس سازمان امور مالياتي کشور در حاشيه افتتاح چهل و سومين  ساختمان امور مالياتي در مورد اخذ ماليات از ملک به پيام ساختمان گفت: در 10 ماهه ابتداي  سال  93 تا پايان دي ماه  48 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي محقق شد که معادل 96 درصد درآمدهاي پيشبينيشده 10 ماهه ابتداي امسال بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 52 درصد رشد داشته است . البته تا پايان سال 93 حدود  96 درصد درآمدهاي مالياتي محقق شد.علي عسگري افزود: در ماليات مستقيم دو پايه مالياتي يعني ماليات بر مسکن خالي و ماليات فعاليت بسازبفروشها اضافهشده است.

سخن آخر

بزرگترين دليل سازمان  امور مالياتي کشور و نهادهاي ديگر در خصوص اخذ ماليات عدم توانايي در شناسايي متخلفان است که در اين خصوص بايد اين سازمانها و نهادها به تبصره 7 ماده 169 مکرر (سال 1366 با عنوان  قانون مالياتهاي مستقيم ) که به تصويب رسيده ، مراجعه داشته باشند.در اين تبصره وزارت راه و شهرسازي مکلف شده با همکاري شهرداريها و سازمان ثبتاسناد و املاک طي 6 ماه اين بانک اطلاعاتي را ايجاد کنند که اين مهم در کشور در صورت وجود اراده سياسي از سوي مسئولان امکانپذير است.در حال حاضر با توجه به پيشرفتهاي فني و تخصصي کشور در حوزه IT ايجاد بانکهاي اطلاعاتي املاک و ملاکين در کوتاهمدت امکانپذير است. همچنين بر اساس ادعاي سازمان ثبتاسناد و املاک کشور طرح کاداستر شهري به اتمام رسيده است و اگر اين ادعا صحت داشته باشد با همکاري اين سازمان حداقل در خصوص املاک شهري ايجاد اين بانک اطلاعاتي در کوتاهمدت امکانپذير خواهد بود.حال اگر کمکاري در اين مورد ديده ميشود بايد ديد چه دستهايي در کار است .