هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   205   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

گران اما به‌ صرفه

گروه تأسيسات‌: سنديکاي صنعت برق ايران‌، تشکلي با بيش از 450 عضو است که در فيلد‌هاي مختلف برق فعاليت مي‌کند‌. يک بخش از اين تشکل شامل شرکت‌هايي مي‌شود که در زمينه انرژي‌هاي تجديد پذير فعال بوده و کميته انرژي‌هاي تجديد پذير محسوب مي‌شوند‌. حدود 50 شرکت اين سنديکا عضو اين کميته هستند‌. رسالت کلي سنديکا دفاع از منافع بخش خصوصي است و تلاش مي‌کند از طريق تعامل با بخش دولتي منافع بخش خصوصي را تأمين کند‌.
راحله قزل دبير کميته انرژي‌هاي تجديد پذير و توليد پراکنده در سنديکاي صنعت برق ايران در گفت وگو با خبرنگار پيام ساختمان در خصوص کاربرد انرژي‌هاي تجديد پذير در ايران گفت‌: در ايران بيشتر انرژي‌هاي خورشيدي مدنظر قرار دارند‌، چون کشور ما جزو پنج کشور اول دنياست که پتانسيل خوبي براي استفاده از اين انرژي دارد‌. وي افزود‌: کشور ما با دارا بودن سالانه 300 روز آفتابي روي کمربند اين انرژي قرار دارد و بيشتر اعضاي سنديکاي ما هم در زمينه انرژي خورشيدي فعاليت مي‌کنند‌. هرچند استفاده از انرژي باد هم در ايران امکان پذير است‌، ولي به نظر من با توجه به شرايطي که توضيح دادم ايران پتانسيل خوبي براي استفاده از انرژي تابشي خورشيد دارد‌.
وي درباره انرژي حاصل از بيومس نيز اظهار داشت‌: البته غير از باد و خورشيد‌، بيومس هم هست که در مجموعه ما هنوز کسي روي آن کار نکرده‌است‌. در ايران فعلا مي‌شود روي خورشيد و باد حساب کرد‌. البته ظاهرا شهرداري تهران يک نيروگاه توليد برق سه مگاواتي با استفاده از انرژي حاصل از بيومس طراحي کرده‌است‌.
قزل درباره مشکلات توليد نيرو توسط توليدکنندگان با استفاده از انرژي‌هاي تجديد پذير در کشور اظهار داشت‌: در همه جاي دنيا الکتريسيته‌اي که از انرژي‌هاي تجديد پذير مختلف توليد مي‌شود با قيمت‌هاي متفاوت هم فروخته مي‌شود‌، چون هزينه تمام شده آنها با هم فرق دارد‌، اما در کشور ما همه يک قيمت دارند و دولت همه را به يک قيمت خريداري مي‌کند‌. به عنوان مثال هزينه تمام شده برق توليدي در نيروگاه بادي کمتر از نيروگاه خورشيدي است و قيمتي که دولت الآن براي توليد برق از نيروگاه بادي پرداخت مي‌کند براي توليد‌کننده صرفه اقتصادي دارد‌، ولي براي توليدکننده نيروگاه خورشيدي مقرون به صرفه نيست‌، چون هزينه توليدش بالاتر است‌. مسئله ديگر اينکه هرچند آقاي چيت چيان‌، وزير نيرو توجه ويژه‌اي به انرژي‌هاي تجديدپذير دارند و آن را جزو برنامه‌هاي اصلي وزارتخانه قرار داده‌اند‌، ولي بودجه 400 ميليارد توماني که دولت براي اين حوزه تعيين کرده‌، کافي نيست‌.
دبير کميته انرژي‌هاي تجديد پذير سنديکاي صنعت برق ايران افزود‌: در همه جاي دنيا توسعه انرژي‌هاي تجديد پذير نيازمند سرمايه‌گذاري قوي و حمايت دولتي است‌. اينکه هزينه‌هاي توليد برق با انرژي‌هاي نو بيشتر از توليد برق با سوخت‌هاي فسيلي مي‌باشد‌، پذيرفتني است‌، اما اگر ازنظر زيست محيطي‌، امنيت انرژي‌ و‌صرفه جويي در منابع فسيلي به اين مسئله نگاه کنيم‌، مي‌بينيم که به صرفه‌است‌. ما انتظار داريم بودجه جداگانه‌اي از صندوق توسعه ملي براي انرژي‌هاي نو منظور شود‌. در ضمن اگر برق توليدشده از انرژي تجديد پذير با قيمت خوبي خريداري شود‌، بخش خصوصي هم در اين زمينه سرمايه‌گذاري مي‌کند‌. الآن اگر کسي يک نيروگاه خورشيدي تأسيس کند دولت فقط تا پنج سال خريد تضميني به او مي‌دهد‌، درحالي که برگشت سرمايه‌اش 8 تا 10 سال است و بعد از پنج سال هيچ تضميني ندارد‌، بنابراين ريسک سرمايه‌گذاري اش بالاست و در نتيجه بخش خصوصي هم استقبال نمي‌کند‌.
قزل در مورد رابطه توسعه تکنولوژي و قيمت توليد انرژي در اين حوزه گفت‌: با توسعه تکنولوژي هزينه‌هاي توليد هم کاهش مي‌يابد‌. درکشور‌هاي پيشرفته هزينه‌هاي توليد برق از انرژي‌هاي تجديد پذير طي دو سال تا 60 درصد کاهش پيداکرده‌است‌. بنابراين اگر شرکت‌هايي که پنل توليد مي‌کنند حمايت شوند‌، هزينه‌هاي توليد انرژي پايين مي‌آيد‌. الآن آلمان 25 درصد از انرژي مصرفي اش را از انرژي‌هاي تجديد پذير توليد مي‌کند‌، در شرايطي که به اندازه ما هم شرايط استفاده از نور و گرماي آفتاب را ندارد‌.
وي با اشاره به اينکه ما پتانسيل استفاده بيشتر از اين نعمت خدادادي را داريم‌، ولي اين کار را نمي‌کنيم‌، خاطرنشان کرد‌: انتظار ما از دولت اين است که منابع مالي اجراي اين نوع پروژه را تأمين کرده و با اعمال سياست‌هاي تشويقي بيشتر‌، زمينه توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدي و نيز انرژي‌هاي پاک را فراهم آورد‌. ضمن اينکه اگر حمايت مقتضي صورت بگيرد‌، بخش خصوصي هم وارد اين کار شده و سرمايه‌گذاري مي‌کند.