هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   205   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

حمایت از مالکان بناهای تاریخی

مدیرعامل صندوق حفظ و احیای آثار تاریخی از ورود بحث حمایت از مالکان اماکن تاریخی و توانمندسازی آنها به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
احسان ایروانی گفت:موضوع حمایت از مالکان اماکن تاریخی و توانمندسازی آنها در ماه‌های گذشته موضوعی است که به مجلس شورای اسلامی نیز ورود کرده و نزدیک به 28 نماینده مجلس برای اولین بار در کشور، پیش‌نویس این طرح‌  با محور تغییر کاربری و ایجاد مشوق برای مالکان را تهیه و تدوین کرده‌اند،‌ همچنین این موضوع مورد تعامل و مشارکت دستگاه‌های مختلف قرارگرفته است.
او همچنین نقش‌آفرینی الگوهای مشارکت جذب‌شده از یک‌سو و تأثیر طرح ملی حمایت از مالکان اماکن تاریخی که از بهمن‌ماه سال گذشته به‌عنوان یکی از برنامه‌های صندوق احیا در جهت ایجاد مشوق برای مالکان اماکن تاریخی آغازشده را عوامل افزایش تقاضای مالکان و بافت‌نشینان برای تغییر کاربری ملک تاریخی خود و حفظ و احیای آن در همه‌ استان‌ها دانست و اظهار کرد: تقاضای مالکان و بافت‌نشینان بناهای تاریخی برای تغییر کاربری بناهای خود در سطح کشور افزایش داشته است.
به گفته‌ وی‌، صندوق احیا در این طرح به تشویق و تعامل با شوراهای اسلامی نزدیک به 50 شهر پرداخته تا با بهره‌گیری از قابلیت‌ها و اختیارات خود، مشوق‌ها و معافیت‌هایی را برای حمایت از مالکان مورد تصویب قرار دهند.