عمده مطالبات کشور معوقات کلان است

شمار نشریه : 205

عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار گفت: يکي از دلايل افزايش معوقات بانکي، پرداخت تسهيلات تکليفي با نرخ پايين است و زماني که تسهيلات، با نرخ سود کمتر از تورم به اشخاص پرداخت شود توجيهي براي بازپرداخت آن از سوي شخص وجود ندارد که اين موضوع يک اشکال ساختاري در بحث تسهيلات بوده و بايد به آن پرداخته شود. هادي قوامي مسائل غير ارادي را عامل ديگر افزايش ميزان مطالبات معوق عنوان کرد و افزود: بهعنوانمثال برخي از واحدهاي توليدي بهصورت ارزي از صندوق ذخيره ارزي تسهيلات دريافت کردهاند و اکنون که زمان بازپرداخت رسيده با مشکل مواجه شدهاند، پس در کل مطالبات معوق به دو بخش ارادي و غير ارادي تقسيم ميشوند. نماينده مردم اسفراين در مجلس شوراي اسلامي در خصوص ميزان مطالبات معوق نيز اظهار کرد: عمده مطالبات کشور مربوط به معوقات کلان بوده و ميتوان با دريافت ضمانتنامههاي، معتبر از ريسک معوق شدن منابع کاست.