طرح‌هاي شهري بازنگري مي‌شوند

شمار نشریه : 205

معاون وزير راه و شهرسازي از آغاز دوباره طرح كالبد ملي بهمنظور بازنگري مجدد طرحهاي شهري در كشور خبر داد و گفت: ميخواهيم از فرصتهاي موجود در مناطق مختلف كشور بهدرستي استفاده كنيم.

به گزارش پيام ساختمان، پيروز حناچي در نخستين همايش «جايگاه مسكن در طرحهاي توسعه شهري» در ساختمان شهيد دادمان از آغاز دوره جديد برنامهريزي در طرحهاي شهري خبر داد و گفت: سازمان مديريت و برنامهريزي نشان داده كه ميخواهد طرح آمايش سرزمين را به نتيجه برساند و تقسيمبندي كشور به 9 منطقه با همين هدف انجامشده است.

وي افزود: درصد هستيم در مطالعات آمايش سرزمين كه سند بالادستي تلقي ميشود اقدامات مناسبي انجام دهيم و طبق اين طرح مناطقي از كشور براي سرمايهگذاري و حتي استقرار جمعيت پيشبينيشدهاند.

دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران هدف برگزاري اين همايش را طرح مسئله و تفكر درباره آن عنوان كرد و گفت: اين جلسه ميتواند راهي باشد تا براي همه مشاوراني كه در حوزههاي مختلف شهري فعاليت ميكنند، طرح مسئله شود.