هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   205   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رئــيس جمــهــور قـانون جامع حد نگار را ابـــلاغ کـرد‌

اين قانون در اجراي اصل يکصدو بيست و سه قانون اساسي با امضا رئيس جمهور براي اجرا به وزارت دادگستري ابلاغ شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور در جلسه علني روز يکشنبه مورخ 12 بهمن ماه 1393 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29 بهمن ماه 1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيدهاست.

در شرح کلمه کاداستر وبعضي از اصطلاحات به کار رفته در اين قانون، در ماده يک، معني و مفهوم آن کلمات آورده شده که تعدادي از آنها به شرح زير است: 1- حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمين است که مشخصههاي زمين مانند اندازه، کاربري، مشخصات رقومي، ثبتي و يا حقوقي به نقشه بزرگ مقياس اضافه شدهاست. 2- حدنگاري (عمليات کاداستر): مجموعه فعاليتهاي مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شامل تهيه نقشه با استفاده از عکسها و تصاوير زميني، دريايي، هوايي، ماهوارهاي، تبديل رقومي عکسها و تصاوير، عمليات زميني نقشه برداري، ويرايش و تکميل نقشههاي زميني و تطبيق نقشه با وضعيت واقعي و موجود املاک و اضافه کردن کليه اطلاعات ثبتي، حقوقي و توصيفي و کنترل نهايي و به روزرساني آن ميباشد. 3- نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور و سامانه اطلاعات رايانهاي مکان محوري است که کليه اطلاعات حدنگاري از جمله اطلاعات نقشهها و اسناد مالکيت حدنگار و ساير اطلاعات ثبتي، حقوقي و توصيفي کليه املاک و عارضههاي طبيعي کشور در آن ثبت ميشود. 4- نقشه حدنگار: نقشهاي است که براساس حدنگاري تهيه ميشود. 5- سند مالکيت حدنگار: سند مالکيتي است که براساس حدنگاري و تحت نظام جامع تهيه ميشود.

اين قانون در اجراي اصل يکصدو بيست و سه قانون اساسي با امضا رئيس جمهور در تاريخ 19 / 12 /1393 براي اجرا به وزارت دادگستري ابلاغ شد.