هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

BIM چیست؟

مدلسازي اطلاعات ساختماني (BIM) راهکار جديدي براي همسويي طراحي و سندسازي پروژههاي ساختماني است.

 Building شامل همه مراحل چرخه ساختمان از طراحي تا ساخت و بهرهبرداري ميشود.

Information اطلاعات ساختمان و چرخه حيات آن را در برميگيرد

Modeling شبيهسازي ساختمان، شکل نهايي آن و چگونگي استفاده از تمام ابزار آن را نشان مي‌‌دهد.

BIM يک مدل CAD است که به يک پايگاه داده متصل بوده و نه فقط تصاوير، بلکه اطلاعات را هم شکل داده و مديريت ميکند. آناليزها را طراحي و همچنين شبيهسازيها و مديريت تأسيسات را زمانبندي ميکند و در نهايت باعث ميشود تيم ساختماني تصميمات خود را با اطلاعات بهتري اتخاذ کنند. با استفاده از BIM امکان پالايش اطلاعات درون چرخه ساختمان وجود دارد و اطلاعات زائد، اتلاف اطلاعات، بدفهميها و خطاهاي ترجمه نيز از بين ميرود. BIM همه انواع ساختمانها و تأسيسات سراسر جهان از متعارفترين تا بعضي از خاصترين آنها را در مراحل طراحي، ساختوساز و بهرهبرداري مجهز ميکند.