هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دغدغه مهندسان تاسیسات ما چیست؟

گروه تأسيسات: مهندسان تأسيسات ساختماني بر لبه تيز فنآوريهاي جديد فعاليت ميکنند. توسعه پايدار، انرژيهاي تجديد پذير، سلامتي، ايمني، آرامش و رفاه مردم در کار و محيط زيستشان همه در حال مهم و البته پيچيده شدن هستند.

در جهاني که منابع انرژي آن محدود است و نگراني فزايندهاي براي محيط زيست وجود دارد، بازده انرژي دغدغه مهندسان تأسيسات ساختمان شدهاست، با توجه به اينکه ساختمانها و ساخت وساز آنها حدود 50درصد توليد گازهاي گلخانهاي و نيز مصرف انرژي را دارند.

نوآوريهاي پيش رو

آينده مهندسي تأسيسات ساختماني به کاربرد فناوريهاي ابداعي گره خوردهاست. مثلا ذخيره انرژي در ارتفاعات بسيار سخت است، چون سطوح به ويژه سطوح شيشهاي سرما و گرما را به بيرون هدايت ميکنند و تأثير زيادي بر گرم و سرد شدن داخل ساختمانها دارند. عايقهاي جديد براي کمک به حفظ انرژي حاصل از نور خورشيد و فقدان گرماي آن در حال پيشرفت و ظهور هستند و به معماران براي آفرينش نماهاي بيروني زيبا و بديع ياري ميرسانند. مهندسان تأسيسات ساختمان نيز به طور گسترده از مدلسازي کامپيوتري براي توسعه نماها استفاده مينمايند.

کمک به کاهش هزينههاي انرژي ساختمان

ساختمانها ميتوانند طوري طراحي شوند که بدون هيچ هزينه اضافي کمتر از نيمي از ميانگين انرژي که اکنون استفاده ميکنند را به مصرف برسانند. اين کار با استقرار در مکان مناسب، توجه به فرم ساخت وساز، انتخاب مصالح و همچنين در نظر داشتن راهکارهاي استفاده از نور در طول روز، تهويه طبيعي، به کارگيري منابع تجديد پذير و روشهاي جلوگيري از هدر رفت انرژيهاي گرمايشي و سرمايشي ممکن است.

مهندسان تأسيسات ساختماني نقش چشمگيري در ارزيابي و ارتقاي نحوه استفاده و بهرهوري انرژي در مصارف خانگي و صنعتي دارند. ميتوان گفت هيچ حرفه ديگري امکان داشتن چنين نقش سازندهاي را در حفظ اين سياره ندارد.

خلق محيطي سالمتر

هرقدر ساختمانها بهتر عايق پوش شده و در برابر هواي بيرون نفوذناپذير شوند، کيفيت هواي داخل ساختمان هم اهميت بيشتري پيدا ميکند. روند رو به افزايش بيماريهاي آلرژيک و تنگي نفس، نشان از دشواري تصفيه و تجزيه ذرات آلرژي زا در هوا دارد. به کارگيري اشعههاي ماوراي بنفش و جريان الکترونها دو مورد از فناوريهاي جديدي هستند که در سيستمهاي تهويه استفاده ميشوند.

روشها ي خنکسازي

ازآنجاکه گرم شدن زمين روند پايا و روبه رشدي در جهان داشتهاست، فناوريهاي مربوط به تبريد را به طور فزايندهاي مهم ميکند.

نور خورشيد ميتواند هم براي گرم کردن و هم براي خنک کردن ساختمانها به کار آيد. بهرهگيري از انرژي خورشيدي يا الکتريسيته خورشيدي براي تغذيه تهويهها نيز يک فناوري در حال ظهور است. در ديگر روش خنکسازي از رانش معکوس هواي سرد استفاده ميشود تا جريان هوا را در ساختمانهايي که به طور طبيعي تهويه ميشود، بگرداند.

بزرگترين پيست اسکي جهان در دبي قرار دارد، جايي که دماي هواي بيرون به طورمعمول به 40 درجه سانتي گراد ميرسد، اما مهندسان تأسيسات ساختماني سيستمهايي را براي اين مجموعه ايجاد و طراحي کردهاند که سرماي محيط را تداوم بخشيده و بهرهوري انرژي را به حداکثر برساند.

مهندسان تأسيسات ساختماني طلايه داران عرصه بهرهمندي از منابع انرژي تجديدپذير در حال رشد هستند. از انرژي خورشيد و باد تاکنون بسيار استفاده شدهاست و همچنين تخمين زده شده که تا سال 2015 بيومس يا زيست توده- انرژي که از اجزاي قابل تجزيه زيستي از محصولات، پسماندها و زائدات کشاورزي شامل مواد گياهي و دامي جنگلها و صنايع وابسته و همچنين زائدات صنعتي و شهري قابل تجزيه به دست ميآيد- ميتواند هفتدرصد از کل حرارت مرکزي انگليس و همچنين آب گرم مورد نياز اين کشور را تأمين کند.

 

منبع:  نشريه اينترنتي سيبسه