هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ورود محيط‌زيست به حوزه عمومي

گروه تأسيسات: شنبه دوم اسفندماه روزي متفاوت بود، روزي كه علي رغم روزهاي ديگر فصل بارش تهران، برف و باران با يكديگر همراه شده و هواي پاكي را براي پايتخت به همراه آورد. مخصوصا پس از کنار رفتن ابرها و تشعشع ملايم آفتاب كه با دورنمايي زيبا از كوههاي برف گرفته البرز نيز همراه شد، فضايي لطيف را پديد آورد كه كاملا درخور برگزاري نمايشگاهي با عنوان محيط زيست بود. شايد شادابي نمايشگاه از همين نكته برمي خاست و غرفه داران و شركت كنندگان همگي در اهميت يافتن محيط زيست با يكديگر هم عقيده بودند. نمايشگاهي 3 روزه كه تا 5 اسفند ادامه يافت. در هواي مطبوع نمايشگاه محيط زيست تهران، فرصت را مغتنم شمرديم و با شهروندان حاضر در نمايشگاه گفتگو کرديم:

ان. جي. اوها سرآمد بودهاند

خانم طلوعي، يكي از فعالان قديمي محيط زيست است. وي با بيان اينكه سازمانهاي مردم نهاد محيط زيستي جزو نخستين سازمانهاي مردم نهاد كشور بودهاند، به خبرنگار ما گفت: مثلا اگر به انجمن «يوز» ايران نگاه كنيم كه بر يك موضوع تمركز داشته و شايد به همين دليل هم بسيار موفق بودهاند سابقه آنها به همان سال 72 بازمي گردد که سازمانهاي مردم نهاد در كشور پا گرفتند.

وي با اشاره به اينكه وظيفه سازمانهاي مردم نهاد در واقع نهادسازي و فرهنگسازي است، گفت: هر گروهي يك وظيفه را برعهده گرفتهاست، از آنهايي كه به محيط زيست طبيعي اعتناي بيشتري دارند تا آنها كه بر روي مجتمعهاي انساني توجه دارند.

طلوعي با اشاره به اهميت محيط زيست طبيعي براي توسعه كشور اظهار داشت: تميزي و پاكيزگي يك شهر شايد جزو اولين نكاتي است كه هر مسافري با آن برخورد ميكند. بنابراين محيط زيست انساني نه تنها براي سلامت و زيبايي مهم است بلكه براي توسعه كشور نيز اهميت دارد. هم اکنون ما در كشور 9 کلان شهر بسيار آلوده داريم و شهرهايي مانند اهواز در مقامهاي نخست آلودگي شهري در سطح جهاني قرار دارند. درحالي که كارهاي بسياري ميتوان براي حل مشکل اين شهرها انجام داد ولي به عزمي ملي نياز دارند.

اين فعال محيط زيست افزود: پاكيزگي محيط زيست شهري يعني تفكيك زباله و بازيافت آن، يعني مصرف انرژي به صورت بهينهتر، يعني استفاده از خودروي شخصي كمتر، يعني ساختمانهاي بهينهتر، يعني هر آنچه با يك توسعه پايدار ارتباط برقرار ميكند. به همين دليل است كه بسياري از كشورهاي توسعه يافته اين موضوع را در صدر برنامه هايشان نشاندهاند و از اين راه سودهاي اقتصادي و اجتماعي زيادي کسب کردهاند.

نخستين قدم اسا سنامهاست

مخاطب بعدي خود را دكتر خاكپور معرفي کرد و گفت: در رشته عمران درس خوانده ولي در نبود اساس نامهها و حساسيتهاي زيست محيطي براي ساختمانها، دستگاههاي تصفيه خود را بر روي دودكش كارخانهها نصب کردهاست. وي در زمينه مشكلات زيست محيطي ساختمانها اظهار داشت: گرچه در زمينه ساخت، اسا سنامههايي وضع شده ولي اين كار در مورد مصرف انرژي ساختمانها هنوز به جايي نرسيدهاست. خارج از اينكه اساسنامههاي ساخت در عمل اجرا ميشوند يا خير اما نخستين قدم براي اجراي يك ساختمان پاك وضع اساسنامه اجرايي است.

خاكپور افزود: برآوردها ميگويد 5 تا 20درصد آلودگي شهري از دودكش ساختمانها برمي خيزد. حتي حداقل يعني 5درصد را هم اگر در نظر بگيريم اين آمار خيلي بيشتر از استاندارد جهاني است. دليل آن نيز نحوه تامين گرمايش از يک سو و وجود سيستمهايي با راندمان و آلودگي بسيار زياد است كه با ساخت وسازهاي بد همراه شدهاست.

هزاران راه براي محيط شهري پاكيزهتر

ساعي، از سازمان محيط زيست به پيام ساختمان گفت: خوشبختانه موضوع محيط زيست نسبت به گذشته از اهميت بيشتري برخوردار بوده و به حوزه عمومي واردشدهاست. سالهاي دهه 80 و 70 اينگونه نبود و حتي در تلويزيون تنها زمان محدودي به اين مباحث پرداخته ميشد و اگر هم پرداخته ميشد مردم چندان اعتنايي نميكردند اما امروز به حسب ضرورت و مشكلات زيست محيطي كه بر روي زندگي روزمره اثرگذاشتهاست همه مردم درگير اين موضوعات هستند.

وي افزود: هرچقدر در اين سالها ما به مسائل زيست محيطي بياعتنا بودهايم كشورهاي ديگر راههايي براي افزايش بهرهوري و كاهش آلودگي وضع كردهاند. به عنوان مثال پكيجهاي تصفيه ساختماني، تفكيك زبالهها كه در برخي از كشورها مانند سوييس به تفكيك روغن سرخ شده هم رسيدهاست، بازيافت زبالهها در خانه و هزاران راه ديگر كه نه تنها باعث حفظ محيط زيست ميشود بلكه به اقتصاد خانوادهها و استفاده از مزاياي اقتصاد پايدار نيز کمک ميکند، نمونهاي از اين اقدامات براي حفاظت از محيط زيست است.