مافیای دزدی تاسیسات برقی

شمار نشریه : 204

اموال عمومي درواقع همان اموال دولتي است كه در بودجه رديفي براي تهيه و ساماندهي آن ديده شدهاست. اين اموال مربوط به افراد و مؤسسات خصوصي نيست و براي مصارف عمومي قابل دخل وخرج است و دزدي از آنها برداشتي ناروا از بيت المال محسوب ميشود.

 برق ازلحاظ مقررات و رويه قضايي، مال محسوب ميشود بنابراين اگر كسي از انشعاب اصلي برق بدون مجوز برق بگيرد تحت مقررات قضايي اين امكان وجود دارد كه با وي همچون يك سارق برخورد شود.

 كابل دزدي هم به مانند برق دزدي يك سرقت محسوب ميشود و ازنظر قانون تفاوتي با سرقت از اشخاص حقيقي ندارد. البته با توجه به اينكه در قوانينا تحصيل «مال» از ضعيف سرقت محسوب ميشود در مورد سرقت فرض كردن برق ترديدهايي وجود داشت تا اينكه ديوان عالي كشور در برخي از آراي خود ربايش برق را سرقت محسوب كرد.

اين امر در گوشه و کنار کشور رواج دارد. به عنوان مثال مسئولان برق خوزستان اعلام كردهاند هرساله 500 ميليارد ريال زيان به خاطر سرقت برق به شركت برق استان خوزستان وارد ميشود يا اينكه در استان فارس 15درصد برق توليدي استان به صورت غيرمجاز مورداستفاده قرار ميگيرد. مديرعامل توانير با اشاره به دو برنامه وزارت نيرو براي مقابله با سارقان کابلهاي مسي و ايجاد انشعابات غيرمجاز از شبکه برق نيز گفتهاست که از سال گذشته تاکنون 300 ميليارد ريال کابل مسي از شبکه برق کشور به سرقت رفتهاست.

جامعه شناسان در برخي از موارد اين نوع آسيب رساني به اموال عمومي را به نوعي ونداليسم تعبير كردهاند. ونداليسم به معناي تخريب کنترل نشده اشيا و آثار فرهنگي با ارزش يا اموال عمومي است و يک ناهنجاري اجتماعي به حساب ميآيد و دلايل متعددي براي آن عنوان ميکنند.

 ونداليسم را در زمره انحرافات و بزهکاريهاي جوامع جديد دسته بندي ميکنند و آن را واکنشي خصمانه و کينه توزانه نسبت به برخي فشارها، تحميلات، اجحافها و شکستها تحليل ميکنند.

 البته اين مشكل به ايران منحصر نميشود و در كشورهاي همسايه مخصوصا عراق و حتي كشورهاي اروپايي جريان دارد. پليس گارد مدني اسپانيا برآورد کردهاست از سال 2006 ميلادي که سرقت کابلهاي مسي به فهرست جرايم دزدان در اين کشور اضافه شد، تا سال 2012 ميلادي، سرقت مس و ديگر فلزات، به ميزان 50درصد در اسپانيا افزايش يافته چون مس، فلزي است که مبلغ خوبي بابت آن پرداخت ميشود و به آساني هم در بازار به فروش ميرسد.

به نظر ميرسد  به جز ونداليسمي كه به انواع و اقسام شيوهها البته ناآگاهانه خود را آشكار ميسازد گروههاي مافيايي بازار مس نيز از طريق خريد و جمعآوري اين کالا از سارقان آن اينبار آگاهانه در حال گسترش است.