هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساختمان های 10 طبقه برج است

بارها ديدهشده که واژه  آپارتمان و برج را بهجاي يکديگر به کار ميبرند ،حالآنکه تعريفي که از برج در فرهنگنامهها شده، اينگونه است؛ ساختماني که بيش از ده طبقه داشته باشد، با بنايي بلند استوانهاي يا مربع شکل برج و ساختمان تا ده طبقه آپارتمان ناميده ميشود. درحاليکه اين طبقات در کشورهاي صنعتي جهان 12 طبقه است.

هرچه به طبقات بالايي برجهاي محلههاي شمال شهر نزديک ميشويم ، قيمت واحدهاي آن  به شکل نجومي افزايش مييابد که دليل آن  را  کارشناسان مسکن چشمانداز و  نقطه ديد بهتر ،نورگير بودن ، سروصداي کمتر و وجود آرامش در طبقات بالاي برج ميدانند .حالآنکه هرچه به محلههاي پاييني جنوب شهر نزديک ميشويم از ميزان برجها کاسته ميشود و کمتر ساختمان بالاي 10 طبقه به چشم ميخورد . ازآنجاکه طبق آييننامههاي ساختمانسازي، ساختمانهاي بالاي پنج طبقه بايد به آسانسور مجهز باشد و آسانسور نيازمند فضا و صرف هزينه بيشتري است اغلب آپارتمانها ، 5 طبقه يا 10 طبقههايي هستند که عنوان سازماني يا مجتمعي را يدک ميکشند.

اغلب برجهاي بسيار بلند به دليل هزينههاي گزافي که براي ساخت آن صرف ميشود در خيابانهاي معروف و اصلي شهرهاي صنعتي- توريستي و پرجمعيت  با کار ويژه تجاري- مخابراتي اداري ساختهشده که از آن جمله ميتوان به برج تهران و آزادي تهران اشاره کرد . معماري برجها  بر نماي منطقهاي که  برجها در آن  ساختهشدهاند، تأثير به سزايي دارد، درحاليکه آپارتمان ها در خيابانها و کوچههاي دنج معمولاً با کارويژه مسکوني اداري ساخته ميشوند  و نماي آن چندان تأثيري بر منظر شهري ندارد.

با توجه به وسعت مساحت زيرساخت برجها و ارتفاع بسيار زيادي که براي برجها در نظر گرفته ميشود اين سازه ميتواند  پتانسيل بسيار زيادي  براي تبديلشدن به يک اثر هنري زيبا و معروفيت جهاني را داشته باشد برجهاي بزرگ به دليل حساسيت و اهميت بسيار بالايي که دارد معمولاً توسط شرکتهاي مهندسي معتبر،معماران و مهندسان چيره طراحي و ساخته ميشوند، مصالح ساختمان ، کفپوشها ، حفاظها و راهپلهها از بهترين نوع ميباشد درحاليکه در آپارتمانها به دليل پايين بودن وسعت مساحت زيرساخت امکان مانور زيادي در مورد معماري وجود ندارد هرچند که سازنده  بهترين مصالح را براي ساخت آن به کار ببرد.