هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مقررات آپارتمان نشینی

پديده آپارتماننشيني که در قرن حاضر بهعنوان بهترين راه برونرفت از معضل کمبود فضا در جوامع شهري مورداستفاده قرار گرفت، باعث شد تا يک سري بايدها و نبايدها براي اين نوع زندگي گروهي وضع شود که بعضي از آنها ريشه در عرف جوامع مختلف داشته و بعضاً نيز بهصورت قانوني مدون درآمده است. در ايران، اصلي ترين قانون مصوب جهت رعايت نظم در مجتمع هاي آپارتماني «قانون تملك آپارتمانها و آييننامه اجرايي آن با اصلاحيههاي بعدي مصوب 8/2/1347 است و 5 فصل اصلي به ترتيب: مجمع عمومي، مدير ساختمان، شارژ و هزينههاي مشترک ، سرايداري ، نظم عمومي ساختمان را شامل ميشود. پيام ساختمان در نظر دارد بهمنظور اطلاع مخاطبان گرامي و نيز بهمنظور بهرهبرداري شهروندان ساکن مجتمعها سرفصلهاي مربوط را در طي شمارههاي آتي بيان نمايد، در اين شماره به بخش اول با عنوان « قسمت هاي مختلف ساختمان » ميپردازيم:

بخش اول: قسمتهاي مختلف ساختمان

فصل اول: قسمتهاي اختصاصي

ماده 1 ـ قسمتهايي از بنا، اختصاصي تلقي ميشود كه عرفاً براي استفاده انحصاري شريك ملك معين يا قائممقام او تخصيصيافته باشد.

ماده 2 ـ علاوه بر ثبت اراضي زيربنا و محوطه باغها و پارکهاي متعلّقه براي مالكيت قسمتهاي اختصاصي نيز بايد بهطور مجزا سند مالكيت صادر شود، مشخصات كامل قسمت اختصاصي ازلحاظ حدود طبقه، شماره، مساحت قسمتهاي وابسته، ارزش و غيره بايد در سند قيد گردد.

فصل دوم: قسمتهاي مشترك

ماده 3 ـ قسمتهايي از ساختمان و اراضي و متعلقات آنها كه بهطور مستقيم و يا غيرمستقيم مورداستفاده تمام شرکا ميباشد. قسمتهاي مشترك محسوب ميگردد و نميتوان حق انحصاري بر آنها قائل شد.

تبصره ـ گذاشتن ميز و صندلي و هر نوع اشياي ديگر و همچنين نگاهداري حيوانات در قسمتهاي مشترك ممنوع است.

قسمتهاي مشترك در ملكيت مشاع تمام شركاي ملك است، هرچند كه در قسمتهاي اختصاصي واقعشده باشد و يا از آن قسمتها عبور نمايد.

ماده 4 ـ قسمتهاي مشترك مذكور در ماده 2 قانون تملک آپارتمانها عبارت است از:

الف ـ زمين زيربنا خواه متصل به بنا باشد يا بنا بهوسيله پايه روي آن قرارگرفته باشد

ب ـ تأسيسات قسمتهاي مشترك از قبيل چاه آب و پمپ، منبع آب، مركز حرارت و تهويه، رختشويخانه، تابلوهاي برق، كنتورها،تلفن مركزي، انبار عمومي ساختمان، اتاق سرايدار در هر قسمت بنا که واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن، چاههاي فاضلاب،لولهها از قبيل (لولههاي فاضلاب، آب، برق، تلفن، حرارت مركزي،تهويه مطبوع، گاز، نفت، هواكشها، لولههاي بخاري، گذرگاههاي زباله و محل جمعآوري آن و غيره

پ ـ اسكلت ساختمان

تبصره ـ جدارهاي فاصل بين قسمت هاياختصاصي،مشترك بين آن قسمتها است. مشروط بر اينكه جزو اسكلت ساختمان نباشد

ت ـ درها و پنجرهها ، راهروها ، پلهها ، پاگردها كه خارج از قسمتهاي اختصاصي قرار گرفتهاند

ث ـ تأسيسات مربوط به راهپله از قبيل وسايل تأمينكنندهروشنايي، تلفن و وسايل اخبار و همچنين تأسيسات مربوط به آنها بهاستثناي تلفنهاي اختصاصي، شيرهاي آتشنشاني، آسانسور و محل آن، محل اختتام پله و ورود به بام و پلههاي ايمني

ج ـ بام و كليه تأسيساتي كه براي استفاده عموم شرکا و يا حفظ بنا در آن احداث گرديده است

ح ـ نماي خارجي ساختمان

خ ـ محوطه ساختمان، باغها و پارکها كه جنبه استفاده عمومي دارد و در سند اختصاصي نيز ثبتنشده باشد.