هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بزرگ ترین فرودگاه جهان در پکن ساخته می‌شود

بزرگترين فرودگاه جهان در شهر پکن توسط زاها حديد و شرکت «اي دي پي آي» در سال 2018 ساخته خواهد شد.

زاها حديد و اين شرکت فرانسوي، کانسپت طراحي بزرگترين ترمينال مسافري فرودگاه جهان را به اتمام رساندهاند.  ساختمان ترمينال فرودگاه جديد پکن در داکسينگ، تحت نظارت دفتر مرکزي فرودگاه پکن و بر اساس طرح اوليه پيشنهادي برنده« اي پيدي آي» توسعهيافته است.

اين ترمينال بخشي از فرودگاه طراحيشده جديدي است که در حومه جنوبي پکن واقعشده و شبيه يک ستاره دريايي بزرگ و جهشيافته به نظر ميرسد.اندازه دقيق ترمينال اعلامنشده است بااينحال گفته ميشود که مساحت کلي آن 700 هزار مترمربع خواهد بود.اين فرودگاه در سال 2018 با بودجه 13.8 ميليارد دلاري ساخته خواهد شد. 

ترمينال جديد سالانه پذيراي 45 ميليون مسافر خواهد بود و فشار موجود از روي فرودگاه مرکزي پکن را برطرف خواهد کرد. بر اساس رقابت بينالمللي برگزارشده در سال 2011، دفتر مرکزي فرودگاه پکن با تشکيل يک گروه مشترک طراحي همراه با اعضاي گروه کنسرسيوم رقابت، برونو هپولد، مت مکدونالد و اي سي هريس، به بهينهسازي اين طراحي پرداختهاند.