هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دکوراسیون شرقـی با پارچه های سنتـی

از پارچههاي آراسته به نقوش باتيک اندونزي تا سرمهدوزيهاي هندي مجموعه وسيعي از پارچههاي دستبافت و يا کار دست بر روي پارچه را ميتوان يافت که با تکنيکهاي کهن بافتهشده يا به روشهايي چون تکهدوزي، برودري دوزي، منجوقدوزي، چاپ دست يا باتيک آراسته شدهاند.

 بسياري از اين تکنيکهاي قديمي هنوز در گوشه و کنار دنيا به کار ميروند و تا امروز به روشهاي ماشيني قابل توليد نبودهاند. هر يک از اين پارچههاي صنايعدستي يک اثر هنري اصيل هستند و استفاده از آنها يکي از سادهترين روشها براي بخشيدن رنگ و بوي شرقي به دکوراسيون منزل است.

شما ميتوانيد جز کاربردهاي مشخص و سنتي هر يک از اين پارچهها ، روشهاي ابتکاري و ايدههاي نويني براي استفاده از آنها در منزل خودتان بيابيد. مثلاً ميتوانيد از ساريهاي رنگين هندي بهعنوان پوشش پنجره استفاده کنيد. با توجه به ابعاد پنجره موردنظرتان ميتوانيد آن را از چوپ پرده بياويزيد و از آن يک پانل پارچهاي براي پوشاندن پنجره بسازيد يا اينکه يک يا دو ساري را به اشکال مدل دارتري به چوبپرده پنجره بياويزيد. سارونگ هاي باتيک اندونزي که بهعنوان لباس سنتي مردان و زنان در اندونزي مورد استفاده قرار ميگيرند نيز اغلب براي استفاده بهعنوان ديوارکوب مناسب هستند. به خاطر داشته باشيد چنانچه به کشور ديگري سفر کرديد سراغ بازار پارچهفروشان را از ساکنين محلي بگيريد و سري به آنجا بزنيد. بيشک پارچههاي زيبايي مطابق با سليقه و متناسب با دکوراسيون منزلتان خواهيد يافت.