هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

برج کراس؛ تِز معماران بیگ

آسمانخراشي در سئول، توسط دفتر معماري دانمارکيِ بيگ(BIG) طراحي شد، برج آپارتماني در شهر سئول. در منطقه بينالمللي و تجاريِ يونگ سان(Yongsan) قرار خواهد گرفت که توسط استوديو معماران ليبسکيند(Studio Libeskind) پلان جامع آن تدارک ديدهشده بود و بيش از 600 آپارتمان، در کنار يک کتابخانه، کودکستان و گالري در آن ديدهشده بود. باغ بامها هر دو سطح بلوکهاي پل مانند را براي ساکنين خواهند پوشانيد و حياطهاي پايين رفته نيز؛ طبقات زيرين زمين را احيا ميکنند.

 

برجهاي مسکوني بيگ، در منطقه بينالمللي و تجاريِ يونگ سان، امتداد رودخانه هان(Han) را با يک مرکز مسکوني تجاري جديد، براي شهروندان سئول احيا ميکند. برجهاي کراس(Cross)، خط آسمان شهر سئول را ارتقا داده و تبديل به يک نشان قابلتشخيص براي مرکز جديد فرهنگي و اقتصاديِ شهر خواهند شد. دفتر معماري بيگ از بين 19 دفتر معماري بينالمللي، مانند اس او ام(SOM)، دومينيک پرولت(Dominique Perrault)، رکس(REX) و ام وي آر دي وي، براي ثبت طرح پيشنهادي خود؛ انتخاب شد.

اين سايت 21 هزار مترمربعي، در کنار بافت شهري در منطقهاي قرار دارد که در پلان جامع شهر يونگ سان جزو مناطقي است که توسعه خواهد يافت. طرحِ دفتر معماري بيگ؛ دو برج زيبا با ارتفاعهاي 204 و 214 متري را شامل ميشود. براي رسيدن به الزامات ارتفاعي اين سايت، اين حجم ساختماني متجاوز (از لحاظ ارتفاع)، با دو بارِ افقي بالايي و پاييني؛ تغيير شکل دادهاند، که در ترازهاي 140 متر و 70 متر دو برج مذکور را مرتبط کردهاند.

برجهاي کراس، يک ارتباط سهبعدي شهري حاصل از برجهايي که بهطور افقي و عمودي در هم بافتهشدهاند، را تشکيل ميدهند. سه عدد پلهاي عمومي، دو برج بلند و باريک را در ترازهاي مختلف- زيرزمين، روي خيابان و در آسمان- متصل ميکنند. با توجه به خواستهها و مطالبات متفاوت ساکنين ، گروههاي سني و فرهنگ آنها، سطوح پلها طراحي لند اسکيپ شده و براي فعاليتهاي گوناگون، که بهصورت سنتي محدود به سطح زمين بوده، مجهز شده است.