هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ايده ساخت خانه‌هاي مصنوعي فضايي محقق مي‌شود

دانشمندان پيش بيني ميکنند که يافتن جهان ديگري براي سکونت و نجات نسل بشر بسيار دشوار است و ايده ساخت خانههاي مصنوعي فضايي، تنها راه نجات انسان محسوب ميشود.

برخي دانشمندان معتقدند که براي معکوس کردن روند تغييرات آب و هوايي بسيار دير شده و به زودي زمين به محل غيرقابل سکونتي تبديل خواهد شد.

جهان بسيار وسيع است و در مدار صدها هزار ستاره در کهکشانهاي مختلف، ميليونها سياره وجود دارند که برخي از آنها از قابليت احتمالي زيست پذيري برخوردار هستند اما فواصل بسيار وسيع بين ستارگان و محدوديت سرعت نور و سرعت پايين فضاپيماها، امکان دسترسي به اين مناطق را غيرممکن ميسازد.

يک منطقه قابل سکونت در فضا به معناي سيارهاي داراي آب در مدار ستارهاي شبيه خورشيد است اما براي سکونت بشر به چيزهايي بيش از آب نياز است. جو و اکوسيستم زمين که در هيچ سياره ديگري مشاهده نشدهاست، عامل تکامل منحصربه فرد بر روي اين سياره محسوب ميشود؛ بنابراين يک محيط قابل سکونت براي انسان نيازمند ساخت جو و زيست کرهاست.

در پروژه تحقيقاتي که با حمايت ناسا انجام شد، محققان امکان ساخت زيستگاههاي مصنوعي در فضا براي سکونت بشر را مورد بررسي قرار دادند. خانههاي مصنوعي فضايي ميتوانند بين 10 هزار تا 140 هزار نفر را در خود جاي دهند؛ اين زيستگاهها در حقيقت فضاپيماهايي هستند که در فواصل بين ستارهاي مستقر ميشوند.