هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

منافع شهرداری یا منافع شهروندان

 

درحاليکه شهرداريها برحسب وظيفه ذاتي خود بايد حافظ منافع شهروندان باشند، اما وضعيت بهگونهاي پيش رفته که در برخي حوزه ها خلاف اين اصل برداشت مي شود، بدين معني که مديريت شهري در حوزه ساختوسازهاي خصوصي نمي خواهد از وقوع مشکلات در آينده پيشگيري کند. از آنجا که پيشگيري قبل از وقوع تخلفات، فقط براي شهر و شهروندان مفيد است به نظر مي رسد شهرداري تنها پس از وقوع تخلف به اين امر ورود مي کند. که اينگونه رفتارمهلکترين سم براي توسعه متوازن شهر به شمار ميآيد و تا زماني که اين نگاه از طرف مهمترين متولي ساختوساز بر شهرحکمفرما باشد، نميتوان به بهبود کيفيت ساخت اميدوار بود.تنها چاره اين است که ساختوساز تا حدود زيادي از ليست درآمدهاي شهرداري حذف و منابع پايدار جديدي تعريف شود. علاوه بر اين دولت بايد کمکهاي مالي به اين نهاد داشته باشد، البته اين کمکها بايد مشروط و منوط به تلاش شهرداري براي کاهش تخلفات ساختماني باشد.