هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پيام وزير راه و شهرسازي به همايش مقررات ملي

تاريخ پنج هزار ساله مهندسي ايراني در گذرگاه تمدنهاي جهاني با نام آوران بزرگي همچون خيام، رازي، بيروني، خواجه نصير الدين طوسي و بسياري ديگر نقشي سازنده و سازگار با دگرگونيهاي مدنيت جهاني داشتهاست.
 فرصت را مغتنم ميشمارم و زادروز دانشمند بزرگ ايران زمين خواجه نصيرالدين توسي و روز مهندسي را به همه شما حضار عزيز و مهندسين کشور تبريک ميگويم. برگزاري همايش مقررات ملي ساختمان که با عنوان مراقبت و نگهداري از ساختمانها در شهر زيبا و تاريخي شيراز برگزار ميشود، فرصت بسيار خوبي است تا مهندسان و دست اندرکاران حوزه مهندسي ساختمان در اين خصوص با هم تبادل نظر کنند. واقعيت اين است که جامعه مهندسي ما اگر چه در سالهاي گذشته به پيشرفتهاي خوبي در بخش مهندسي ساختمان نائل آمده اما هنوز با اهداف عالي مقررات ملي ساختمان فاصله دارد. مقررات ملي ساختمان مجموعهاي از ضوابط و الزامات و بايدها و نبايدها ساخت و ساز است که با رعايت آنها ايمني، آسايش، صرفه اقتصادي فرد و جامعه و بهداشت مردم تامين ميشود. پرواضح است که با همه موفقيتهاي حاصله هنوز اهداف مهم مقررات ملي يعني آسايش و صرفه اقتصادي فرد و جامعه به طور کامل و قابل انتظار محقق نشدهاست. پرداختن به موضوع مراقبت و نگهداري از ساختمان ميتواند رسيدن به اين اهداف را سرعت بخشد.
ساختمانها به عنوان اصليترين سرمايههاي مردم هر کشور محسوب ميشوند. بدون ترديد مراقبت از اين سرمايههاي ملي ميتواند ساليانه ميلياردها ريال از هدر رفتن منابع ملي جلوگيري کند. در حال حاضر ساختمانها پس از اتمام کار و آغاز دوره بهره برداري از کنترل مهندسان خارج ميشوند و مالکين و متصرفين خود ناچار به مراقبت و نگهداري از ساختمان هستند.
در واحدهاي کم حجم و ساختمانهاي کوچک نگراني از مراقبت و نگهداري از ساختمان جدي است. امروزه با توسعه فناوريهاي نوين در صنعت ساختمان و کاربرد مصالح و روشهاي نوين ساخت و همچنين استفاده از سيستمهاي پيشرفته مکانيکي و برقي نياز به مهارتهاي ويژه نگهداري و مراقبت از ساختمان نيز بيشتر شدهاست. اگرچه اين پيشرفتها هزينههاي نگهداري را ممکن است افزايش دهد اما بدون شک در بلند مدت در ارتقاي آسايش و صرفه اقتصادي ساخت تاثير بالايي دارد.