هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازدهی بخش ساختمان مقام اول را به دست آورد

بر اساس آمارهاي استخراجشده، بهطور متوسط بازدهي نهايي سرمايه در بخشهاي کشاورزي، ساختمان، صنعت، معدن و خدمات به ترتيب 0.306، 1.031، 0.228، 0.079 و 0.363 بوده است که بيشترين بازدهي نهايي سرمايه در بخش ساختمان بوده و کمترين آن به بخش معدن مربوط ميشود.
با توجه به کمبود منابع سرمايهگذاري و ضرورت تخصيص بهينه اين منابع جهت تحريک رشد اقتصادي، لازم است مزيتهاي نسبي يک کشور در زمينه تخصيص منابع سرمايهگذاري، بهدرستي شناساييشده و با هدايت منابع سرمايهگذاري به مولدترين و کارآمدترين بخشها زمينه استفاده کارآمد از منابع محدود در جهت تسريع رشد اقتصادي فراهم شود.
بسياري از اقتصاددانان معتقدند افزايش سرمايهگذاري هرچند شرط كافي نيست، اما شرط لازم براي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي است.
با توجه به آمار بانک مرکزي، ميزان سرمايهگذاري در بخش مسکن از 38 درصد در سال 1385 به 44.3 درصد در حال حاضر رسيده و اين رقم بسيار قابلتوجه است، اما مسير دشوار استانداردسازي و افزايش کيفيت ساختمانها مسئلهاي است که بايد به آن توجه شود.
به گفته مسئولان، اکنون 50 درصد از سرمايه کشور را بخش مسکن به خود اختصاص داده و بر اين اساس هم تأکيد ميکنند که ناگزيريم به سمت پيادهسازي اصول و مباني صنعتي سازي برويم و با توليد صنعتي نهتنها شاخصهاي پايه يعني منابع زمان و کيفيت مديريت ميشود بلکه شاخصهاي اساسي نظير ايمني، پايداري و مصرف بهينه انرژي نيز تحقق مييابد.