هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کتابخانه‌ ملی جمهوری چک

گروهِ طراحيِ تام ويسکامب  چند سال قبل  کتابخانهي ملي جمهوري چک را طراحي کرد. طرحِ اين کتابخانه از چهار قسمت تشکيلشده است: «جعبه»، منظرِ کتابخانه، آرشيوِ ملي و کوهستان. اين چهار جزء در کنارِ يکديگر تودهاي همگاني و خصوصي را شکل ميدهند. جعبه متراکمترين قسمت بناست که ابعادي حدود 118 متر در 100 متر دارد و ارتفاع بنا، با رعايت حريم ارتفاعي بناي سفارت هندوستان در مجاورت آن، 13 متر در نظر گرفتهشده است. وروديِ اصليِ بنا در اين قسمت واقعشده و پيشدرآمدي براي دسترسي به منظرِ کتابخانه است. منظرِ يادشده محدودهاي انعطافپذير است که از شهر قابلرؤيت خواهد بود. تاق نماها و جدارههاي شيشهاي شخصيتي دعوتکننده به اين بخش از بنا ميبخشند. فضاهاي عمومي، خدماتي و فضاي مطالعه در اين قسمت واقعشدهاند. آرشيوِ ملي در واقع قلبِ اين بناست که مجموعهاي از کتابها و نسخِ ارزشمند در آن نگهداري ميشود. اين قسمت در ميانه کوهستان معلق است و بهراحتي از تمامي نقاط کتابخانه ديده ميشود، اما قابلدسترس نيست.

 «کوهستان» با ارتفاع 60 متر طراحيشده تا شخصيتي نشانهاي در سطحِ شهر به بنا ببخشد. اين بنا نهتنها ديالوگي بين پيشينه سياسي و فرهنگي پراگ، که رابطهاي پويا نيز ميان بافت قديمي شهر، توپوگرافيِ زمين و قلعه پراگ برقرار ميکند.