هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تهران مستعد سونامی ترافیک

مدير مطالعات و حملونقل مرکز مطالعات شهرداري تهران در حاشيه مراسم جشن روز مهندس در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان گفت: مهندسان کشورمان به قلههاي موفقيت دست يافتهاند و شاهد اين ادعا مهندسان ايراني هستند که اکنون در سراسر دنيا گرهگشاي مشکلات ترافيکي بوده و حالا اين مديران و مسئولان ارشد هستند که بايد در جذب و حفظ آنها تلاش کنند.

امير روحي افزود:من هم به سازمان نظاممهندسي انتقاد دارم اما بهتر است وضعيت کنوني نظاممهندسي را با وقتيکه اصلاً چنين سازماني وجود نداشت، مقايسه کنيد.

وي با اشاره به اينکه زماني که شهرداري کنترل مضاعفي بر نقشهها داشت ، کيفيت ساختوساز قابلمقايسه با امروز نبود، ادامه داد: الآن مهندسان ساختمان نميتوانند کيفيت ساخت خود را پايين بياورند، چون در يک صنف حرفهاي  و داراي اعتبار عضويت دارند؛ اعتباري که با تکيه بر انسجام صنفي بهدستآمده است.

عضو سازمان نظاممهندسي تهران اظهار داشت:تا چندي پيش خطر زلزله، بحراني در ساختمانسازي تهران بود و در اين راستا مبحث 2800  اجرا ميشود که اين امر در ارتقاي کيفيت ساختمانها براي مقابله با زلزله گام بسيار بزرگي است. حالا اگر ساختمان را يک ماژور در نظر بگيريم، ميبينيم که اين مخاطره را بهخوبي در نظاممهندسي رفع کرديم، اما اکنون براي شهر تهران دو خطر ديگري متصوريم: آلودگي هوا و ترافيک. وي افزود: تهران در سال گذشته فقط سه روز هواي پاک براي شهروندانش داشت و اين بحرانها باعث شده در دولت و مجلس گزينههايي براي جابهجايي پايتخت مطرح شود، درحاليکه اينهمه کار و هزينه شده تا تهران را بهعنوان يک پايتخت بسازيم و حالا همه را رها کنيم و برويم جاي ديگر و دوباره از نو شروع کنيم به ساختن؟.

روحي خاطرنشان کرد: اگر الآن به داد ترافيک نرسيم و اگر الآن مهندسان ترافيک به اين حوزه نپردازند بحران روز بهروز پيچيدهتر ميشود.به نظر من ترافيک بايد به دست متخصصين ترافيک باشد نه شهرداريها؛ همانطور که ساختمانها به مهندسين واگذار شد و کيفيت آنها بالا رفت، ترافيک هم اگر به دست متخصصان اين حوزه باشد مسلماً اوضاع بهتري پيدا ميکند.

اين کارشناس با بيان اينکه اولويت اول استانداردهاي ترافيک است، گفت: وقتي زلزله منجيل و رودبار اتفاق افتاد، استانداردي که ميخواستيم را نوشتيم و تصويب نهايي کرديم. حالا هم بايد همين کار را با استاندارد ترافيک انجام دهيم. به نظر من تهران مستعد وقوع يک سونامي ترافيکي است که اگر فکري به حال آن نشود عواقب آن براي هيچکس خوشايند نيست زيرا هرروز زمان سفر و جابهجايي مردم در تهران افزايش پيدا ميکند و هوا آلودهتر ميشود که 82 درصد آلودگي هواي تهران ناشي از منابع آلاينده متحرک است.

روحي با بيان اينکه براي حل اين معضل نبايد فقط چشم اميد به شهرداري داشته باشيم،ادامه داد: متخصصان بايد وارد عمل شوند و اين مهم محقق نميشود مگر اينکه گردش مالي خوبي براي متخصصان در حوزه نظارت، طراحي و اجراي کار داشته باشيم.