هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مرکز هنری کمبل

معماران« بي آي جي» برنده مسابقهاي براي بازسازي و گسترش يک مرکز هنري در ايالت يوتا شدند که طرح پيشنهادي آنها قرار است با حجم گستردهاي از چوبهاي انباشتهشده از تراورس هاي خط آهن ساخته شود . مرکز هنري کيمبال با پنج طبقه جديد ، گالريهاي نمايش در زيرزمين و طبقات بالا و متصلبههم و رستوراني مابين آنها به همراه پلهاي مارپيچي را فراهم ميکند . تراس پشتبام ، چشماندازي به ساختمانهاي موجود دارد که معماران قصد تبديل آنها به يک مرکز آموزش را دارند . بازديدکنندگان به دو ساختمان از طريق يک پذيرش و لابي با ارتفاع دو برابر وارد ميشوند ، جايي که بازشوها ديدهايي به گالريهاي پايين دارند . ساخت اين پروژه اوايل سال 2013 آغازشد و در اواسط امسال-2015- به اتمام ميرسد .