هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

۵ هـزار میلیارد تومان کســـــری بودجه پنهان

نايبرئيس کميسيون اقتصادي مجلس در خصوص کسري بودجه سال 94 گفت: بودجه داراي سه قسمت است، اول درآمدهاي حاصل از فروش نفت که با توجه به مشکلات سياسي، آينده فروش نفت مبهم است.

محمدرضاپورابراهيمي ماليات را بخش درآمدي مهم بودجه خواند و گفت: با توجه به ميزان تحقق درآمدهاي مالياتي در سال 93 تقريباً ميتوانيم به تحقق درآمدهاي مالياتي در سال 94 نيز اميدوار باشيم.

 وي تصريح کرد: مشکلي که در خصوص کسري بودجه وجود دارد مربوط به بخشهايي از بودجه است که درآمدهاي حاصل از فروش صکوک، اوراق مشارکت و اسناد خزانه براي پروژهها در نظر گرفتهشده است، اين به معناي کسري است.

 نماينده مردم کرمان در مجلس  افزود: آن بخش از منابع دولتي در بودجه تحت عنوان فروش اوراق مشارکت، صکوک و ساير ابزارهاي مالي چه بهصورت ارزي و چه بهصورت ريالي يا درآمدهاي ناشي از واگذاري اصل 44 قابل تحقق نيست.

پور ابراهيمي اين درآمدها را کسري بودجه پنهان خواند و تصريح کرد: به نظر من امسال 50 هزار ميليارد تومان کسري بودجه پنهان داريم.

وي خاطرنشان کرد: هرساله سود فروش اوراق مشارکت افزايشيافته و بدهي دولت نيز به مردم افزايش مييابد، مثل بهمني که هر چه پايين ميآيد بيشتر ميشود و مشخص نيست در انتها چه کسي ميخواهد بدهي دولت را تسويه کند.