نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

همایش معماری «دست‌کند» برگزار می‌شود

معماري دست کند از گونههاي معماري است که در دو دهه اخير توجه مجامع حرفهاي و علمي جهاني را به خود جلب کرده است، اين نوع معماري در سالهاي اخير بهعنوان هنر خلاقانه بشر در به آشتي رسيدن با طبيعت مطرحشده و در سراسر جهان موردتوجه قرارگرفته است.

پژوهشکده ابنيه و بافتهاي فرهنگي- تاريخي پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري دومين همايش بينالمللي معماري دست کند را مهرماه آينده برگزار ميکند.

رئيس پژوهشکده ابنيه و بافتهاي فرهنگي تاريخي پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري با اعلام اين خبر افزود: استقبال بينظير پژوهشگران و متخصصين حوزههاي مرتبط ( حضور بيش از 1300 نفر شرکتکننده در سه روز همايش) در سال 1391 ضرورت برگزاري چنين همايشي را به اثبات رساند.

 مهناز اشرفي گفت: پس از گذشت دو سال و آمادهسازي مجموعه مقالات همايش و با توجه به استقبال و تقاضاي شايان توجه افراد، مبني بر برگزاري دومين همايش،تصميم به برگزاري همايش دوم بهصورت بينالمللي توسط پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري گرفته شد.وي خاطرنشان کرد: دراينارتباط مراحل اخذ مجوز کميسيون فرهنگي هيئت دولت نيز انجامشده است.  اشرفي افزود: از کليه علاقهمندان دعوت ميشود براي آگاهي از محورهاي همايش،جدول زمانبندي و ساير اطلاعات لازم به پايگاه اطلاعرساني همايش به آدرس www.sicota.ir مراجعه کنند.