هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

همایش معماری «دست‌کند» برگزار می‌شود

معماري دست کند از گونههاي معماري است که در دو دهه اخير توجه مجامع حرفهاي و علمي جهاني را به خود جلب کرده است، اين نوع معماري در سالهاي اخير بهعنوان هنر خلاقانه بشر در به آشتي رسيدن با طبيعت مطرحشده و در سراسر جهان موردتوجه قرارگرفته است.

پژوهشکده ابنيه و بافتهاي فرهنگي- تاريخي پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري دومين همايش بينالمللي معماري دست کند را مهرماه آينده برگزار ميکند.

رئيس پژوهشکده ابنيه و بافتهاي فرهنگي تاريخي پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري با اعلام اين خبر افزود: استقبال بينظير پژوهشگران و متخصصين حوزههاي مرتبط ( حضور بيش از 1300 نفر شرکتکننده در سه روز همايش) در سال 1391 ضرورت برگزاري چنين همايشي را به اثبات رساند.

 مهناز اشرفي گفت: پس از گذشت دو سال و آمادهسازي مجموعه مقالات همايش و با توجه به استقبال و تقاضاي شايان توجه افراد، مبني بر برگزاري دومين همايش،تصميم به برگزاري همايش دوم بهصورت بينالمللي توسط پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري گرفته شد.وي خاطرنشان کرد: دراينارتباط مراحل اخذ مجوز کميسيون فرهنگي هيئت دولت نيز انجامشده است.  اشرفي افزود: از کليه علاقهمندان دعوت ميشود براي آگاهي از محورهاي همايش،جدول زمانبندي و ساير اطلاعات لازم به پايگاه اطلاعرساني همايش به آدرس www.sicota.ir مراجعه کنند.