هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

حضور زنان در شهر

با فعاليت گسترده زنان در عرصههاي مختلف شغلي، اين قشر از جامعه توانستند تا حدودي جايگاه حقيقي خود را به اثبات برسانند و اذهان عمومي را از نگاه انحصاري و مردانه به برخي مشاغل به ديدگاهي فرا جنسيتي هدايت کنند. ازجمله اين عرصهها ميتوان به رشتههاي فني- مهندسي و مديريتي اشاره کرد.

مهندسي معماري نيز ازجمله رشتههايي است كه فعاليت زنان در اين عرصه در مقايسه با مردان از آمار كمتري برخوردار بوده ولي موفقيتهايي كه توسط معماران زن در اين سالها کسبشده، راه را تا حدودي هموار کرده است؛ راهي که براي هموارتر کردن آن نياز به فرهنگسازي است.

در حال حاضر بيشتر فضاهاي مسكوني و شهري از ديد مهندسان معمار مرد طراحي ميشود و طبيعي است در اين نگاه برخي از نيازهاي زنان هم ناديده گرفته شود. درحاليکه اگر زنان معمار در طراحي فضاهاي شهري مشاركت داشته باشند با روحيه لطيف زنانه خود بسياري از زيباييها را در فضاي همگاني خلق ميكنند و آن مكان از كارايي بالاتري برخوردار ميشود. مهندسي معماري از جمله رشتههايي است كه فعاليت زنان در آن در مقايسه با مردان از آمار كمتري برخوردار بوده اما موفقيتهايي كه توسط معماران زن کسبشده را نميتوان ناديده گرفت و اين نقش هر روز پررنگتر ميشود . بنابراين لازم است تمهيداتي براي حضور معماران زن در فضاي شهر انديشيده شود.