هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

قانون نظام مهندسی نیاز به اصلاح دارد

عضو گروه تخصصي عمران سازمان نظاممهندسي استان تهران و دبير زيرگروه محاسبات و مقاومسازي و پيشنهاددهنده برتر سازمان در حاشيه مراسم جشن روز مهندس در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان درباره دغدغههاي حرفهاي مهندسان گفت: «نظاممهندسي از سال 74 مسيري را بر اساس يک قانون آغاز نموده که مهندسين توانستهاند از آن استفاده کرده و جايگاه خود را پيدا کنند، ولي مشکل اينجاست که مراجع ذيربط صدور پروانه ساختمان هنوز به اين قانون احترام نميگذارند.

مرتضي عيوضي اظهار داشت: ما يک مقدار ضعف «احترام به قانون نظاممهندسي» را داريم. مراجع صدور پروانه از مهندسين اين انتظار را دارند که فقط مسئوليت کارها را بر عهده بگيرند، ولي در مقابل تمايلي براي گسترش اختيارات آنها نشان نميدهند.

وي افزود: مسئله ديگر اين است که قانون نظاممهندسي ما نياز به اصلاح دارد زيرا اين قانون پاسخگوي شرايط امروز ما نيست. زماني که قانون نظاممهندسي تصويب و ابلاغ شد، قانون مترقياي بوده، ولي بههرحال بهمرورزمان اشکالاتش مشخصشده و نياز به تغيير و روزآمد شدن دارد.

عيوضي گفت: يکي از اشکالات وارده اين است که سازمان نظاممهندسي با يک سازمان متمرکز در تهران نميتواند قوانين و مقررات ملي را در کل کشور جاري و ساري کند، بنابراين ضريب نفوذش کم است و ما بايد مثل سازمان نظام پزشکي و از روي مدل دولت که در شهرهاي مختلف فرمانداريهاي مختلف ايجاد ميکند سازمانهاي نظاممهندسي شهرستاني را ايجاد کنيم تا حوزه نفوذ نظاممهندسي در شهرهاي مختلف گسترش پيدا کند و به اين طريق ميتوانيم از مهندسان محلي براي اشاعه قوانين استفاده و درنتيجه از دخالت عوامل غير در امور مهندسي جلوگيري کنيم.

وي تصريح کرد:چون الآن حوزه کار مهندسان ما در استان تهران است يک مهندس ميتواند با ارتباطاتي که دارد در شهرهاي مختلف کار بگيرد و يک مهندس محلي چون اين ارتباطات را ندارد، نميتواند کار بگيرد که همين امر به وجهه مهندسي و کيفيت ساختوساز آسيب ميزند.

عيوضي با تأکيد بر اينکه؛تمرکز کار را بايد بر اجرايي شدن مأموريت نظاممهندسي بگذاريم،اظهار داشت: مأموريت نظاممهندسي ارتقاي کيفيت ساختمانها و ايجاد رفاه عمومي از طريق ايجاد ساختمانهاي زيباتر، بهداشتيتر، مقرونبهصرفه تر و مقاومتر است.

عضو گروه تخصصي عمران سازمان نظاممهندسي استان تهران اظهار داشت: مشکل بعدي به نحوه ايجاد شرکتهاي حقوقي در سازمان نظاممهندسي برميگردد. سازمان نظاممهندسي با هدف اينکه بتواند خدمات مهندسي را به ساختمانهاي بزرگتر هم ارائه دهد و اينکه تجميع خدمات مهندسي صورت بگيرد در قانون نظاممهندسي و در آييننامههاي اجرايي آن نحوه تشکيل اشخاص حقوقي را بهعنوان شرکتهاي خدمات مهندسي تدوين کرد، ولي زمينههايي در آن وجود دارد که افرادي غير از مهندسين هم ميتوانند شرکتهايي تشکيل دهند و از پروانه مهندسين و ظرفيت کاري آنها استفاده کنند. آن زمان قرار بر اين بوده که اينها بهعنوان سرمايهگذار در کنار مهندسين باشند تا شرکتهاي بزرگ شکل بگيرند، اما متأسفانه بعضي افراد از اين موضوع سوءاستفاده کرده و فقط از پروانه مهندسين استفاده ميکنند تا براي خود صلاحيت و ظرفيت کار ايجاد نمايند و لزوماً هم نسبت به کيفيت خدمات مهندسي حساسيتي ندارند. اين قسمتهاي قانون بايد اصلاح بشود.

عيوضي خاطرنشان کرد:مهمترين چيزي که باعث ميشود سازمان نظاممهندسي واقعاً به مأموريت خود عمل کند و مردم هم بتوانند خدمات شاياني از مهندسين بگيرند اين است که بايد حرفه «خدمات مهندسي» بهعنوان يک شغل در نظر گرفته شود. زماني مهندس کم بوده و قانونگذار پذيرفته که مهندسين در کنار مشاغل ديگر هم خدمات مهندسي ارائه دهند، ولي اکنون ما بايد به سمت اصلاح قانون حرکت کنيم تا وجهه کاري خدمات مهندسي چه در بخش طراحي و چه در نظارت و اجرا بهعنوان يک شغل کامل در نظر گرفته شود. به نظر من در غير اين صورت امکان ندارد بتوانيم خدمات باکيفيت در حوزه مهندسي به مردم ارائه دهيم.