هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تهویه پارکینگ ها

پارکينگها يکي از اجزاي لاينفک ساختمانهاي امروزي بوده و از اهميت بسيار زيادي برخوردار هستند. تردد خودروها در پارکينگ و خروج گازهاي حاصل از احتراق خودرو، هواي پارکينگ را به شدت آلوده ميکند؛ طوري که بعضا تردد و عبور و مرور افراد در پارکينگهايي که در طبقات زيرين ساختمان واقع بوده و داراي تهويه مناسب نيستند با مخاطراتي همراه ميشود. علاوه بر آن در اکثر موارد موتورخانه ساختمان نيز در گوشهاي از پارکينگ قرارگرفته و نياز به هواي تازه براي احتراق کامل مشعل را مضاعف مينمايند.

ملاحظات طراحي

در مواردي که پارکينگ به وسيله يک يا چند پنجره به هواي آزاد راه داشته باشد، به شرط اينکه پنجره در موقعيت صحيحي قرارگرفته باشد و گردش هوا فضاي پارکينگ را پوشش بدهد، استفاده از يک يا چند فن اکسيال پنجرهاي، هواي تازه مورد نياز افراد را تأمين مينمايد.

در مواقعي که پنجره به فضاي آزاد وجود نداشته باشد به شرط اينکه رمپ به اندازه کافي بزرگ باشد، همچنين رمپ مستقيما به هواي آزاد راه داشته باشد، ميتوان از جت فنهاي سقفي که به طور سري پشت سر هم قرارگرفتهاند، استفاده نمود.

در پارکينگهايي که در طبقات زيرين واقع شده و رمپ به طور مستقيم با هواي آزاد در ارتباط نيست و پنجرهاي هم وجود ندارد، استفاده از اگزوزفن و سيستم کانال اجتناب ناپذير به نظر ميرسد. در اين سيستم يک خط کانال براي تأمين هواي تازه و يک خط براي تخليه هواي آلوده در نظر گرفته ميشود. با توجه به اين موضوع که اگزوز اکثر خودروها در قسمت کف خودرو و در سطح پايين واقع هستند، يعني منبع آلودهکننده هوا در قسمت نزديک به سطح واقع شده، بهتر است دريچههاي کانال تخليه (خط اگزاست) در قسمت پايين ديوار و دريچههاي تأمين هواي تازه در سقف تعبيه گردند زيرا اين موضوع باعث جلوگيري از صعود هواي آلوده به بالا و تنفس آن توسط افراد ميگردد.

 

ارائه دهنده مقاله: « گروه مهندسي کارنو»

آگهي در صفحه 48